Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz (Avstrija) 17. julija 2018 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

(Zadeva C-466/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Linz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DS

Tožena stranka: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil1 razlagati tako, da je oprema vozila – v smislu člena 1(1) Uredbe št. 715/2007 – prepovedana, če je ventil za vračanje izpušnih plinov v valj, torej sestavni del, ki lahko vpliva na emisije, načrtovan tako, da je stopnja vračanja izpušnih plinov v valj, torej delež izpušnih plinov, ki se vrne v valj, regulirana tako, da ta ventil le pri temperaturah med 15 in 33 stopinjami Celzija in le pri nadmorski višini do 1000 m zagotavlja način obratovanja z nizko emisijo onesnaževal, zunaj tega temperaturnega okna pa se v razponu 10 stopinj Celzija in na nadmorski višini nad 1000 m v razponu 250 višinskih metrov linearno zmanjša na 0, s čimer torej pride do povišanja emisij NOx nad mejne vrednosti, določene z Uredbo št. 715/2007?

Ali je za presojo vprašanja 1 pomembno, ali je oprema vozila, navedena v vprašanju 1, nujna za zaščito motorja pred poškodbami?

Ali je za presojo vprašanja 2 dalje pomembno, ali je del motorja, ki ga je treba zaščititi pred poškodbami, ventil za vračanje izpušnih plinov v valj?

Ali je za presojo vprašanja 1 pomembno, ali je bila oprema vozila, navedena v vprašanju 1, v vozilo vgrajena že pri njegovi proizvodnji, ali pa to, da naj bi se reguliranje ventila za vračanje izpušnih plinov v valj, opisano v vprašanju 1, v vozilu uredilo s popravilom v smislu člena 3(2) Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga2 in z njim povezanih garancij?

Ali je treba člen 3(6) Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij razlagati tako, da – če je bila sklenjena prodajna pogodba za vozilo, na podlagi katere je treba dobaviti vozilo, ki izpolnjuje zakonske zahteve (zahteve prava Unije), in je v vozilo vgrajen način preklapljanja, torej regulacija, pri kateri je vozilo ob začetku obratovanja v načinu 1 in če programska oprema razpozna testno situacijo, torej obratovanje vozila v okviru NEVC, vozilo ostane v načinu 1 (NEVC), če pa programska oprema razpozna, da se vozilo giblje zunaj toleranc NEVC (odstopanja glede profila hitrosti +/- 2 km/h oziroma +/- 1 s), vozilo preklopi v način 0 (vožnja), v katerem je ventil za vračanje izpušnih plinov v valj reguliran tako, da mejnih vrednosti iz Uredbe št. 715/2007 ni več mogoče spoštovati, pri čemer do te regulacije pride tako hitro, da vozilo na koncu skoraj izključno obratuje v načinu 0 – pri tem ne gre za neskladnost s pogodbo, ki bi bila manjšega pomena?

____________

1 UL 2007, L 171, str. 1

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 223.