Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2018 г. от Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 7 юни 2018 г. по дело T-72/17 — Gabriele Schmid/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-514/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (представители: I. Hödl, Rechtsanwältin, S. Schoeller, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя

а)    Да се отмени обжалваното решение на Общия съд (девети състав) от 7 юни 2018 г. по дело T-72/17, доколкото Общият съд е уважил главното искане в подадената до него жалба и е отменил решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2016 г. (преписка R 1768/2015-4), и Съдът да постанови решение по делото; при условията на евентуалност,

б)    да се отмени обжалваното решение на Общия съд (девети състав) от 7 юни 2018 г. по дело T-72/17, доколкото Общият съд е уважил главното искане в подадената до него жалба и е отменил решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2016 г. (преписка R 1768/2015-4), и да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

в)    да се осъди жалбоподателката в производството пред Общия съд, г-жа Gabriele Schmid, да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена срещу решението на Общия съд (девети състав) от 7 юни 2018 г. по дело T-72/17, EU:T:2018:335, постановено във връзка с подадена до него жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2016 г. (преписка R 1768/2015-4) относно производство по отмяна със страни г-жа Schmid и Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, тъй като решението на Общия съд нарушава член 15, параграф 1 от Регламент № 207/20091 (понастоящем член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001).

Жалбата съдържа две основания, а именно нарушение на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001) и на член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001).

Първото основание, разделено на четири части, е насочено по-конкретно срещу погрешната преценка относно използването на защитено географско указание, регистрирано като индивидуална марка, в съответствие с основната му функция, относно изискването да бъде установен производителят, относно липсата на съдебна практика във връзка с функцията да се гарантира качеството на индивидуални марки като етикети за качество, които съдържат защитено географско указание, както и относно използването на марката от членовете на сдружението лицензополучател.

Второто основание е насочено срещу погрешното прилагане на член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 2 от Регламент 2017/1001), в частност срещу преценката на Общия съд относно въпроса за законосъобразното използване на марката на Европейския съюз от трети лица, а именно от членовете на сдружението, и относно отдаването на това използване на притежателя на марката.

____________

1     Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).