Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2018 Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 7. června 2018 ve věci T-72/17, Gabriele Schmid v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-514/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (zástupci: I. Hödl, Rechtsanwältin, S. Schoeller, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Gabriele Schmid, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 7. června 2018, vydaný ve věci T-72/17 v rozsahu, v němž Tribunál vyhověl hlavnímu žalobnímu důvodu a zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2016 (věc 1768/2015-4), a sám rozhodl ve věci; případně

zrušil napadený rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 7. června 2018, vydaný ve věci T-72/17 v rozsahu, v němž Tribunál vyhověl hlavnímu žalobnímu důvodu a zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2016 (věc 1768/2015-4), a vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí;

uložil žalobkyni v prvním stupni, Gabriele Schmid, náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka podává kasační opravný prostředek proti rozhodnutí Tribunálu (devátého senátu) ze dne 7. června 2018 ve věci T-72/17, EU:T:2018:335, jehož předmětem byla žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2016 (věc R 1768/2015-4), týkajícímu se řízení o zrušení mezi G. Schmid a Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, neboť napadený rozsudek je podle ní v rozporu s čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/20091 (nyní čl. 18 odst. 1 nařízení 2017/1001).

Kasační opravný prostředek vychází ze dvou důvodů: porušení čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 18 odst. 1 nařízení 2017/1001) a čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 18 odst. [2] nařízení 2017/1001).

V prvním důvodu kasačního opravného prostředku, který je rozdělen do čtyř částí, navrhovatelka vytýká nesprávné právní posouzení použití chráněného zeměpisného označení, které bylo v souladu se svou hlavní funkcí zapsáno jako individuální ochranná známka, nesprávné právní posouzení požadavku identity výrobce, neexistenci judikatury týkající se funkce kvality u individuálních ochranných známek jakožto značek kvality, které obsahují chráněné zeměpisné označení, jakož i nesprávné právní posouzení užívání ochranné známky členy držitelky licence.

Ve svém druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka vytýká nesprávné právní posouzení při použití čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 18 odst. 2 nařízení č. 2017/1001), jehož se měl Tribunál dopustit zejména při posouzení otázky oprávněného užívání ochranné známky Evropské unie třetí osobou, konkrétně sdružením, které je tvořeno jeho členy, a konstatováním tohoto užívání ve prospěch majitelky ochranné známky.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009; L 78, s. 1).