Language of document :

Valitus, jonka Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark on tehnyt 6.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-72/17, Schmid v. EUIPO, 7.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-514/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (edustajat: asianajajat I. Hödl ja S. Schoeller)

Muut osapuolet: Gabriele Schmid ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset:

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-72/17 7.6.2018 antaman tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi siinä pääkanneperusteen ja kumosi EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.12.2016 antaman päätöksen (asia R 1768/2015-4) ja ratkaisee asian itse; toissijaisesti

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-72/17 7.6.2018 antaman tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi siinä pääkanneperusteen ja kumosi EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.12.2016 antaman päätöksen (asia R 1768/2015-4) ja palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen uuden ratkaisun antamista varten

velvoittaa ensimmäisen asteen tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä kantajana olleen Gabriela Schmidin korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Valitusperusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja hakee muutosta unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-72/17, EU:T:2018:335, 7.6.2018 antamaan tuomioon, joka koskee EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.12.2016 antamasta päätöksestä (asia R 1768/2015-4), jossa oli kyse Schmidin ja Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermarkin välillä käydystä menettämismenettelystä, sen takia nostettua kannetta, että tuomiossa on rikottu asetuksen N:o 207/20091 15 artiklan 1 kohtaa (nyttemmin asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta).

Valitus perustuu kahteen valitusperusteeseen: Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan (nyttemmin asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta) ja asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan (nyttemmin asetuksen 2017/1001 18 artiklan [2] kohta) rikkominen

Valittaja arvostelee ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka on jaettu neljään osaan, sitä, että unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut oikeudellisesti virheellisesti sellaisen suojatun maantieteellisen merkinnän, joka on merkitty rekisteriin yksilöllisenä tavaramerkkinä sen keskeisen tehtävän mukaisesti, käyttöä, oikeudellisesti virheellistä vaatimusta tuottajan identiteetistä, oikeuskäytännön puuttumista sellaisten yksilöllisten tavaramerkkien laatuun liittyvästä tehtävästä laatutakuumerkkeinä, joihin sisältyy suojattu maantieteellinen merkintä ja käyttöluvan haltijan jäsenten suorittamasta tavaramerkin käytöstä.

Valittaja katsoo toisessa valitusperusteessa, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut oikeudellisesti virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa (nyttemmin asetuksen 2017/1001 18 artiklan 2 kohta) siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin arvioi kysymystä kolmansien, eli valittajan jäsenistä koostuvan järjestön suorittamasta lainmukaisesta EU-tavaramerkin käytöstä ja tämän käytön katsomista tavaramerkin haltijan käytöksi.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto), EUVL 2009, L 78, s. 1.