Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. augustā Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 7. jūnija spriedumu lietā T-72/17 Gabriele Schmid/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-514/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (pārstāvji: I. Hödl, advokāte, S. Schoeller, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Gabriele Schmid, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 7. jūnija spriedumu lietā T-72/17 tiktāl, ciktāl Vispārējā tiesa apmierināja prasību tās galvenā prasījuma ziņā un atcēla EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 7. decembra lēmumu lietā R 1768/2015-4, un pieņemt nolēmumu lietā; in eventu

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 7. jūnija spriedumu lietā T-72/17 tiktāl, ciktāl Vispārējā tiesa apmierināja prasību tās galvenā prasījuma ziņā un atcēla EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 7. decembra lēmumu lietā R 1768/2015-4, un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai jauna nolēmuma pieņemšanai;

piespriest prasītājai pirmajā instancē – Gabriele Schmid – atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja iesniedz apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 7. jūnija spriedumu lietā T-72/17, EU:T:2018:335, attiecībā uz prasību par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 7. decembra lēmumu lietā R 1768/2015-4 atcelšanas procesā starp G. Schmid un Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, jo Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 207/2009 1 15. panta 1. punktu (tagad – Regulas 2017/1001 18. panta 1. punkts).

Apelācijas sūdzība ir balstīta uz diviem apelācijas sūdzības pamatiem: Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta (tagad – Regulas 2017/1001 18. panta 1. punkts) un Regulas Nr. 207/2009 15. panta 2. punkta (tagad – Regulas 2017/1001 18. panta 1. punkts) pārkāpumu.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata un vērš savu pirmo – četrās daļās sadalīto – apelācijas sūdzības pamatu konkrēti uz tiesiski kļūdaino vērtējumu attiecībā uz aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir tikusi reģistrēta kā individuāla preču zīme atbilstoši tās galvenajai funkcijai, izmantošanu, tiesiski kļūdaino prasību par ražotāja identitāti, judikatūras trūkumu par individuālu preču zīmju kā kvalitātes zīmju, kas ietver aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kvalitātes garantijas funkciju, kā arī preču zīmes izmantošanu, ko veic licenciātes dalībnieki.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata un vērš savu otro apelācijas sūdzības pamatu uz Regulas Nr. 207/2009 15. panta 2. punkta (tagad – Regulas 2017/1001 18. panta 2. punkts) tiesiski kļūdaino piemērošanu, konkrēti – uz to, kā Vispārējā tiesa ir novērtējusi jautājumu par Savienības preču zīmes tiesisku izmantošanu, ko veic trešās personas – apvienības, ko veido tās dalībnieki – un šīs izmantošanas piedēvēšanu preču zīmes īpašniecei.

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (Kodificētā versija) (OV 2009, L 78, 1. lpp.).