Language of document :

Överklagande ingett av Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark den 7 juni 2018 av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 augusti 2018 i mål T-72/17, Gabriele Schmid mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-514/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (ombud: I. Hödl, Rechtsanwältin, S. Schoeller, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen (nionde avdelningen) i mål T-72/17i den mån tribunalen biföll huvudyrkandet om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 7 december 2016 (ärende R 1768/2015-4), och själv avgöra målet, alternativt

upphäva den dom som meddelades av tribunalen (nionde avdelningen) i mål T-72/17i den mån tribunalen biföll huvudyrkandet om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 7 december 2016 (ärende R 1768/2015-4), och återförvisa målet till tribunalen,

förplikta klaganden i första instans, Gabrielle Schmid, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden överklagar den dom som meddelades av tribunalen (nionde avdelningen) i mål T-72/17 om en talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 7 december 2016 (ärende R 1768/2015-4), om ett upphävandeförfarande mellan Gabriele Schmid och Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, eftersom den överklagade domen innebär ett åsidosättande av artikel 15.1 i förordning nr 207/20091 (nu artikel 18.1 i förordning nr 2017/1001).

Överklagande bygger på två grunder. Åsidosättande av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18.1 i förordning nr 2017/1001) och artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18.[2] i förordning nr 2017/1001).

Klagandens första grund för överklagandet har fyra delar, nämligen felaktig bedömning av användningen av skydd geografisk beteckning som registrerats som varumärke i enlighet med dess huvudsakliga funktion, det rättsstridiga kravet på identitet med tillverkaren, avsaknad av rättspraxis om varumärkens funktion som kvalitetsangivelse som innehåller en skyddad geografisk beteckning samt användingen av varumärken av licenshavare.

Den andra grunden för överklagandet avser felaktig rättstillämpning av artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 (2009 (nu artikel 18.2 i förordning nr 2017/1001), särskilt vad gäller tribunalens bedömning av tredje mans användning av EU-varumärket, en sammanslutning av medlemmar, och att denna användning tillskrivs varumärkesinnehavaren.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)