Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Belgia) 2. augustil 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX versus Conseil des ministres

(kohtuasi C-520/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX

Vastustaja: Conseil des ministres

Muu menetlusosaline: Child Focus

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2002/58/EÜ1 artikli 15 lõiget 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 6 tagatud õigusega turvalisusele ja õigusega isikuandmete kaitsele, nagu on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja artikli 52 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid nagu kõnealused, millega on elektrooniliste sideteenuste operaatoritele ja pakkujatele ette nähtud üldine kohustus säilitada direktiivi 2002/58/EÜ tähenduses liiklus- ja asukohaandmeid, mida nad nende teenuste osutamise raames tekitavad või töötlevad, kui nende riigisiseste õigusnormide eesmärk ei ole ainult raskete kuritegude uurimine, avastamine ja kohtus menetlemine, vaid ka riigi julgeoleku, territooriumi ja avaliku julgeoleku kaitse tagamine, muude kui raskete kuritegude uurimine, avastamine ja kohtus menetlemine või elektrooniliste sidesüsteemide keelatud kasutuse vältimine või muu määruse (EL) 2016/6792 artikli 23 lõikes 1 sätestatud eesmärgi saavutamine ja millele lisaks on neis õigusnormides seoses andmete säilitamise ja neile juurdepääsuga ette nähtud täpselt kindlaksmääratud tagatised?

2.    Kas direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõiget 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 4, 7, 8, 11 ja artikli 52 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid nagu kõnealused, millega on elektrooniliste sideteenuste operaatoritele ja pakkujatele ette nähtud üldine kohustus säilitada direktiivi 2002/58/EÜ tähenduses liiklus- ja asukohaandmeid, mida nad nende teenuste osutamise raames tekitavad või töötlevad, kui kõnealuste õigusnormide eesmärk on eelkõige nende positiivsete kohustuste täitmine, mis tulenevad ametiasutusele harta artiklitest 4 ja 8, milleks on kehtestada õiguslik raamistik, mis võimaldab tõhusat kriminaaluurimist ja alaealiste seksuaalse kuritarvitamise tõhusat karistamist ning mis võimaldab kuriteo toimepanijat tegelikult tuvastada, isegi kui kasutatakse elektroonilisi sidevahendeid?

3.    Kui Cour constitutionnelle (konstitutsioonikohus) peaks oma esimesele või teisele eelotsuse küsimusele antud vastuste alusel jõudma järeldusele, et vaidlustatud seadus eirab ühte või mitut nendes küsimustes nimetatud õigusnormidest tulenevat kohustust, kas ta võib 29. mai 2016. aasta seaduse andmete kogumise ja säilitamise kohta elektroonilise side sektoris õiguslikud tagajärjed ajutiselt jõusse jätta, et vältida õiguslikku ebakindlust ja võimaldada, et eelnevalt kogutud ja säilitatud andmeid saaks veel seaduses osutatud eesmärkide jaoks kasutada?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, lk 1).