Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour administrative – Luxemburg) – UBS Europe SE, aiemmin UBS (Luxembourg) SA, ja Alain Hondequin ym.

(asia C-358/16)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2004/39/EY – 54 artiklan 1 ja 3 kohta – Kansallisia rahoitusvalvontaviranomaisia sitovan salassapitovelvollisuuden laajuus – Päätös, jolla todetaan ammatillisen hyvämaineisuuden menettäminen – Rikoslainsäädännön piiriin kuuluva tapaus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 ja 48 artikla – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tutustua asiakirjoihin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative

Pääasian asianosaiset

Valittajat: UBS Europe SE, aiemmin UBS (Luxembourg) SA, ja Alain Hondequin ym.

Muut osapuolet: DV, EU, Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ja Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Tuomiolauselma

Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 54 artiklaa on tulkittava seuraavasti:

Kyseisen artiklan 1 ja 3 kohdan ilmaisu ”rikoslainsäädännön piiriin kuuluvat tapaukset” ei kata tilannetta, jossa viranomaiset, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet hoitamaan kyseisessä direktiivissä tarkoitettuja tehtäviä, toteuttavat pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen toimen, jolla henkilöä kielletään hoitamasta valvottavassa yrityksessä hallituksen jäsenen tehtävää tai muuta tehtävää, jonka harjoittaminen edellyttää hyväksyntää, ja jolla tämä velvoitetaan eroamaan tehtävistään mahdollisimman nopeasti siitä syystä, ettei kyseinen henkilö enää täytä kyseisen direktiivin 9 artiklassa säädettyjä ammatillisen hyvämaineisuuden vaatimuksia, ja joka kuuluu toimenpiteisiin, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava, kun ne käyttävät niille saman direktiivin II osaston säännösten mukaan kuuluvaa toimivaltaa. Mainittu säännös, jonka mukaan salassapitovelvollisuudesta voidaan poikkeuksellisesti poiketa tällaisissa tilanteissa, koskee nimittäin luottamuksellisten tietojen välittämistä tai käyttämistä kansallisen rikoslainsäädännön mukaisesti nostettavien syytteiden tai sen mukaisesti määrättävien seuraamusten yhteydessä.

Mainitun artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan kanssa, säädetty salassapitovelvollisuus on taattava ja toteutettava tavalla, jolla se voidaan sovittaa yhteen puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen kanssa. Niinpä toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen on siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen vetoaa salassapitovelvollisuuteen kieltäytyäkseen antamasta hallussaan olevia tietoja, jotka eivät kuulu henkilöä, jolle toimi on epäedullinen, koskevaan asiakirja-aineistoon, tutkittava, onko kyseisillä tiedoilla objektiivinen yhteys kyseistä henkilöä vastaan esitettyihin väitteisiin, ja jos on, sovitettava yhteen kyseessä olevan henkilön intressi saada puolustautumisoikeuksiensa täysimääräisen käyttämisen edellyttämät tiedot ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseen liittyvä intressi ennen kuin se päättää pyydettyjen tietojen antamisesta.

____________

1 EUVL C 335, 12.9.2016.