Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – UBS Europe SE, predtým UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin a i.

(vec C-358/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2004/39/ES – Článok 54 ods. 1 a 3 – Rozsah povinnosti vnútroštátnych orgánov pre finančný dohľad zachovávať služobné tajomstvo – Rozhodnutie, ktorým sa určuje strata profesijnej bezúhonnosti – Prípad upravený trestným právom – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na obhajobu – Prístup k spisu)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: UBS Europe SE, predtým UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin a iní

za účasti: DV, EU, Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Výrok rozsudku

Článok 54 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že:

–    výraz „prípady upravené trestným právom“ nachádzajúci sa v odsekoch 1 a 3 tohto článku sa nevzťahuje na situáciu, v ktorej príslušné orgány prijmú opatrenie, akým je dotknuté opatrenie vo veci samej, ktoré spočíva v tom, že osobe sa uloží zákaz vykonávať v podniku podliehajúcom dohľadu funkciu člena správnej rady alebo inú funkciu, ktorej výkon podlieha povoleniu, a zároveň nariadia, aby sa táto osoba čo najskôr vzdala všetkých svojich funkcií z dôvodu, že nespĺňa požiadavky profesijnej bezúhonnosti stanovené v článku 9 uvedenej smernice, pričom toto opatrenie patrí medzi opatrenia, ktoré príslušné orgány musia prijať v rámci výkonu právomocí, ktorými disponujú na základe ustanovení hlavy II uvedenej smernice. V rozsahu, v akom uvedené ustanovenie stanovuje, že povinnosť zachovávať služobné tajomstvo možno výnimočne vylúčiť v takýchto prípadoch, sa totiž týka poskytnutia alebo používania dôverných informácií na účely vedených trestných stíhaní, ako aj uložených sankcií v súlade s vnútroštátnym trestným právom;

–    povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovená v odseku 1 uvedeného článku v spojení s článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie musí byť zaručená a uplatnená tak, aby bolo zároveň dodržané právo na obhajobu. Ak sa teda príslušný orgán na účely odmietnutia poskytnutia informácií, ktorými disponuje a ktoré sa nenachádzajú v spise týkajúcom sa osoby dotknutej aktom, ktorý jej spôsobuje ujmu, odvolá na uvedenú povinnosť, príslušnému vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť, či tieto informácie majú objektívnu súvislosť s výhradami, ktoré boli voči tejto osobe prijaté, a v prípade kladného zistenia, skôr než rozhodne o sprístupnení každej požadovanej informácie, musí porovnať záujem dotknutej osoby disponovať informáciami potrebnými na to, aby mohla v plnom rozsahu vykonávať právo na obhajobu, so záujmami na zachovaní dôvernosti informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

____________

1 Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016.