Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Nacional (Испания), постъпило на 8 август 2018 г. — Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (по-рано Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Дело C-523/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Nacional

Страни в главното производство

Жалбоподател: Engie Cartagena S.L.

Ответник: Ministerio para la Transición Ecológica (по-рано Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Преюдициални въпроси

Представлява ли задължение за обществена услуга по смисъла на член 3, параграф 2 от директиви 2003/54/ЕО1 и 2009/72/ЕО2 третата допълнителна разпоредба („Финансиране на планове за спестяване на енергия и енергийна ефективност за 2011, 2012 и 2013 г.“) от Кралски декрет-закон 14/2010, която гласи:

„1. Средствата от електроенергийната система, предназначени за финансиране на Плана за действие 2008—2012 г., приет с решение на Министерския съвет от 8 юли 2005 г., с който се конкретизират мерките по документа „Стратегия за спестяване на енергия и енергийна ефективност в Испания 2004—2012 г.“, приет с решение на Министерския съвет от 28 ноември 2003 г., и предвидени за 2011 г. и 2012 г., в размер съответно на 270 млн. евро и 250 млн. евро, се осигуряват чрез вноските на всяко едно от произвеждащите електроенергия предприятия съобразно процентите, посочени в следната таблица:

Дружество                Процент

Endesa Generación, S.A.         34,66

Iberdrola Generación, S.A.U.      32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.         16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.     4,38

E.ON Generación, S.L.          2,96

AES Cartagena, S.R.L.         2,07

Bizkaia Energía, S.L.              1,42

Castelnou Energía, S.L.         1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.     1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.    1,42

Tarragona Power, S.L.        0,81

Общо                    100,00“?

Ако разпоредбата действително представлява задължение за обществена услуга, това задължение ясно определено, прозрачно, недискриминационно и подлежащо на проверка ли е?

____________

1 Директива 2003/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО (ОВ L 176, 2003 г., стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 2, стр. 61).

2 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 2009 г., стр. 55).