Language of document :

2018 m. rugpjūčio 8 d. Audiencia Nacional (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (anksčiau – Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Byla C-523/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Engie Cartagena S.L.

Atsakovė: Ministerio para la Transición Ecológica (anksčiau – Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Prejudiciniai klausimai

Ar teisės nuostata, įtvirtinta Real Decreto-Ley 14/2010 Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013 (Karaliaus dekreto-įstatymo Nr. 14/2010 „Energijos taupymo ir vartojimo veiksmingumo planų finansavimas 2011, 2012 ir 2013 metais“) trečiojoje papildomoje nuostatoje yra viešųjų paslaugų įpareigojimas pagal direktyvų 2003/54/EB1 ir 2009/72/EB2 3 straipsnio 2 dalį:

1. Iš elektros sistemos operatorių gaunamos sumos, skirtos finansuoti 2008–2012 m. veiksmų planą, patvirtintą 2005 m. liepos 8 d. Consejo de Ministros (Ministrų taryba) susitarimu, kuriame nustatytos dokumente Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004–2012 (2004–2012 m. energijos taupymo ir vartojimo veiksmingumo Ispanijoje strategija), patvirtintame 2003 m. lapkričio 28 d. Ministrų tarybos susitarimu, nurodytos priemonės, kurios 2011 ir 2012 metams yra atitinkamai 270 ir 250 milijonų eurų, bus finansuojamos kiekvienos įmonės gamintojos įnašu pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytas procentines dalis:

Įmonė

Procentinė dalis

Endesa Generación, S. A.

34,66

Iberdrola Generación, S. A.

32,71

GAS Natural S. D. G, S. A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.

4,38

E.ON Generación, S. L.

2,96

AES Cartagena, S. R. L.

2,07

Bizkaia Energía, S. L.

1,42

Castelnou Energía, S. L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S. A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S. L.

1,42

Tarragona Power, S. L.

0,81

Iš viso:

100,00“

Jei iš tiesų tai yra viešųjų paslaugų įpareigojimas, ar jis buvo aiškiai apibrėžtas, skaidrus, nediskriminacinis ir jį galima patikrinti?

____________

1 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB (OL L 176, 2003, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 t., 2 sk., p. 211).

2 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009, p. 55).