Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 8. avgusta 2018 – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (prej, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Zadeva C-523/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Engie Cartagena S.L.

Tožena stranka: Ministerio para la Transición Ecológica (prej, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pomeni zakonska določba iz tretje dopolnilne določbe Real Decreto-Ley 14/2010 „Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013“ (kraljeva uredba-zakon 14/2010 „Financiranje načrtov za prihranek energije in energetsko učinkovitost v letih 2011, 2012 in 2013“) obveznost javne storitve v skladu s členom 3(2) direktiv 2003/54/ES1 in 2009/72/ES2 :

„1. Zneski v breme elektroenergetskega sistema za namene financiranja akcijskega načrta za obdobje 2008–2012, potrjenega z Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de ,Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012‘ aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003 (sklep sveta ministrov z dne 8. julija 2005 o določitvi ukrepov iz dokumenta z naslovom ,Strategija prihranka energije in energetske učinkovitosti v Španiji za obdobje 2004–2012‘, ki je bil potrjen s sklepom sveta ministrov z dne 28. novembra 2003), predvideni za leti 2011 in 2012 v višini 270 milijonov EUR oziroma 250 milijonov EUR, se bodo financirali s prispevki vseh proizvodnih podjetij v skladu z odstotki, navedenimi v spodnji tabeli:

Podjetje

Odstotek

Endesa Generación, S.A.

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Castelnou Energía, S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Skupaj

100,00[“]

Če navedena določba dejansko pomeni obveznost javne storitve, ali je ta jasno določena, pregledna, nediskriminatorna in preverljiva?

____________

1     Direktiva 2003/54/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 12, zvezek 2, str. 211).

2     Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, str. 55).