Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 8 augusti 2018 – Engie Cartagena S.L. mot Ministerio para la Transición Ecológica (antiguamente, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Mål C-523/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i det nationella målet

Klagande: Engie Cartagena S.L.

Motpart: Ministerio para la Transición Ecológica (antiguamente, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Tolkningsfrågor

Utgör nedan angiven bestämmelse, det vill säga tredje tilläggsbestämmelsen om finansiering av planer för energisparande och energieffektivitet för åren 2011, 2012 och 2013 i Real Decreto-Ley 14/2010 (kungliga lagdekretet 14/2010), en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i den mening som avses i artikel 3.2 i direktiven 2003/54/EG(1 ) och 2009/72/EG(2 ):

”1. De belopp som ska tas ut från elsystemet för finansieringen av handlingsplanen 2008–2012 – som godkänts genom ministeröverenskommelsen av den 8 juli 2005, genom vilken åtgärderna i dokumentet ”Strategi för energisparande och energieffektivitet i Spanien 2004–2012”, som godkänts genom ministeröverenskommelsen av den 28 november 2003, getts en konkret form – och som för åren 2011 och 2012 uppgår till 270 miljoner euro respektive 250 miljoner euro, ska finansieras genom bidrag från vart och ett av produktionsföretagen i enlighet med de procentsatser som anges i tabellen nedan:

Företag

Procentsats

Endesa Generación, S.A.

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Castelnou Energía, S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Totalt

100,00”

Om det faktiskt rör sig om en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, har den då blivit klart definierad och är den då transparent, icke-diskriminerande och kontrollerbar?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (EUT L 176, 2003, s. 37).

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 2009, s. 55).