Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 13. září 2018 Českou republikou proti usnesení Tribunálu (Sedmý senát) vydanému dne 28. června 2018 ve věci T-147/15, Česká republika v. Komise

(Věc C-575/18 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula, zmocněnci)

Další účastník řízení: Evropská komise

Návrhové žádání navrhovatelky

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení;

zamítl námitku nepřípustnosti vznesenou Evropskou komisí;

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o návrhových žádáních České republiky obsažených v žalobě; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka jeden kasační důvod vycházející z porušení čl. 263 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve spojení s čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Tribunál totiž v napadeném usnesení došel k nesprávnému závěru, že napadený akt, zejména vzhledem k absenci pravomoci Komise vydávat rozhodnutí v oblasti tradičních vlastních zdrojů, není napadnutelným aktem ve smyslu čl. 263 SFEU, což dle Tribunálu není v rozporu s právem České republiky na účinnou soudní ochranu ve smyslu čl. 47 Listiny, jelikož Česká republika měla možnost poskytnout spornou částku podmíněně, vyjádřit výhrady proti opodstatněnosti právního názoru Komise a vyčkat, než Komise podá žalobu dle čl. 258 SFEU.

Závěry Tribunálu jsou v rozporu s čl. 263 SFEU ve spojení s čl. 47 Listiny, jelikož institut podmíněné platby nezajišťuje, že spor bude v budoucnu meritorně posouzen Soudním dvorem. Tato skutečnost vyplývá ze stávající judikatury Soudního dvora k diskreci Komise v rámci řízení pro porušení povinnosti, z neexistence jakékoliv právní úpravy institutu podmíněné platby a zejména z dosavadní praxe Komise v této oblasti.

____________