Language of document :

Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 13.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-147/15, Tšekin tasavalta v. komissio, 28.6.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-303/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Valittaja: Tšekin tasavalta (edustajat: asianajajat M. Smolek, J. Vláčil ja O. Serdula)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valituksenalainen määräys on kumottava

Euroopan komission esittämä oikeudenkäyntiväite on hylättävä

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ottaa kantaa Tšekin tasavallan kannekirjelmässään esittämiin vaatimuksiin,

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT) 263 artiklan, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklan kanssa, rikkomiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin on näet päätellyt valituksenalaisessa määräyksessä virheellisesti, että riidanalainen toimi ei ollut muun muassa siitä syystä, ettei komissio voi tehdä päätöksiä perinteisten omien varojen osalta, SEUT 263 artiklassa tarkoitettu kannekelpoinen toimi, millä ei unionin yleisen tuomioistuimen mukaan loukata Tšekin tasavallalle perusoikeuskirjan 47 artiklassa annettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin siltä osin kuin Tšekin tasavalta voi toimittaa riidanalaisen summan ehdollisena, esittää varauksia komission puolustaman kannan oikeellisuudesta ja odottaa, että komissio nostaa kanteen SEUT 258 artiklan nojalla.

____________