Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-147/15. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2018. június 28-án hozott végzése ellen a Cseh Köztársaság által 2018. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

(C-575/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, J. Vláčil és O. Serdula, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

utasítsa el az Európai Bizottság által előterjesztett elfogadhatatlansági kifogást;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy ez utóbbi határozzon a Cseh Köztársaság által a keresetében előterjesztett kereseti kérelmekről; és

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 47. cikkével összefüggésben értelmezett 263. cikkén alapul.

A Törvényszék a megtámadott végzésben ugyanis tévesen arra a megállapításra jutott, hogy a megtámadott jogi aktus – különösen mivel a Bizottság nem hozhat határozatokat a tradicionális saját források területén – nem minősül az EUMSZ 263. cikk értelmében vett megtámadható jogi aktusnak, ami a Törvényszék álláspontja szerint nem sérti a Charta 47. cikke által a Cseh Köztársaságra ruházott hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, amennyiben a Cseh Köztársaság jogosult volt arra, hogy feltételesen kifizesse a vitatott összeget, hogy fenntartásokkal éljen a Bizottság által képviselt álláspont tekintetében, és hogy megvárja, hogy a Bizottság az EUMSZ 258. cikk alapján keresetet indítson.

A Törvényszék megállapításai ellentétesek a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 263. cikkel, mivel a feltételes kifizetés fogalma nem biztosítja, hogy a Bíróság a jövőben érdemben határoz a jogvitát illetően. E megállapítást a Bíróságnak a Bizottságot a kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásokban megillető mérlegelési jogkörre vonatkozó ítélkezési gyakorlata, a feltételes kifizetés fogalmára vonatkozó szabályozás hiánya és különösen a Bizottság e területen fennálló jelenlegi gyakorlata támasztja alá.

____________