Language of document :

Recurs introdus la 13 septembrie 2018 de Republica Cehă împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 iunie 2018 în cauza T-14/15, Republica Cehă/Comisia

(Cauza C-575/18 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula, în calitate de agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Anularea ordonanței atacate;

respingerea excepției de inadmisibilitate ridicate de Comisia Europeană;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la concluziile formulate de Republica Cehă în cererea introductivă și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”).

În ordonanța atacată, Tribunalul a concluzionat în mod eronat că, având în vedere în special lipsa competenței Comisiei de a adopta decizii în materie de resurse proprii tradiționale, actul atacat nu constituia un act atacabil în temeiul articolului 263 TFUE, ceea ce, potrivit Tribunalului, nu aducea atingere dreptului Republicii Cehe la o protecție jurisdicțională efectivă în sensul articolului 47 din cartă, în măsura în care Republica Cehă avea posibilitatea de a plăti suma în litigiu în mod condiționat, de a formula rezerve cu privire la temeinicia poziției juridice a Comisiei și de a aștepta formularea de către Comisie a unei acțiuni în temeiul articolului 258 TFUE.

Concluziile Tribunalului sunt contrare articolului 263 TFUE coroborat cu articolul 47 din cartă, întrucât plata condiționată nu asigură faptul că litigiul va fi soluționat pe fond, în viitor, de Curte. Aceasta reiese din jurisprudența constantă a Curții referitoare la puterea discreționară de care dispune Comisia în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, din lipsa vreunei dispoziții privind conceptul de plată condiționată și în special din practica anterioară a Comisiei în această materie.

____________