Language of document :

Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 13. septembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. junija 2018 v zadevi Češka republika/Komisija, T-147/15

(Zadeva C-575/18 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnica: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, J. Vláčil in O. Serdula, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Izpodbijani sklep naj se razveljavi;

ugovor nedopustnosti, ki ga je vložila Evropska komisija, naj se zavrne;

zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da to odloči o predlogih Češke republike v tožbi; in

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev tožbe navaja en pritožbeni razlog, in sicer kršitev člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

Splošno sodišče je v izpodbijanem sklepu napačno ugotovilo, da izpodbijani akt, zlasti glede na to, da Komisija nima pristojnosti za sprejemanje sklepov na področju tradicionalnih lastnih sredstev, ni akt, zoper katerega je mogoče vložiti tožbo na podlagi člena 263 PDEU, kar po mnenju Splošnega sodišča ne posega v pravico Češke republike do učinkovitega sodnega varstva v smislu člena 47 Listine, ker je bilo Češki republiki omogočeno, da sporni znesek plača pod nekaterimi pogoji, da navede pomisleke o utemeljenosti pravnega stališča Komisije in da počaka, da Komisija vloži tožbo na podlagi člena 258 PDEU.

Ugotovitve Splošnega sodišča so v nasprotju s členom 263 PDEU v povezavi s členom 47 Listine, saj pogojno plačilo ne zagotavlja tega, da bo o sporu v prihodnosti meritorno odločalo Sodišče. Ta ugotovitev izhaja iz ustaljene sodne prakse Sodišča o diskrecijski pravici Komisije v okviru postopka glede neizpolnitve obveznosti, iz neobstoja kakršnekoli določbe glede koncepta pogojnega plačila in zlasti iz trenutne prakse Komisije na tem področju.

____________