Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 13. septembri 2018. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato versus Wind Tre SpA, varem Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, varem Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(liidetud kohtuasjad C-54/17 ja C-55/17)1

(Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2005/29/EÜ – Ebaausad kaubandustavad – Artikli 3 lõige 4 – Kohaldamisala – Artiklid 5, 8 ja 9 – Agressiivsed kaubandustavad – I lisa punkt 29 – Kõigil tingimustel agressiivseks loetavad kaubandustavad – Inertsmüük – Direktiiv 2002/21/EÜ – Direktiiv 2002/22/EÜ – Sideteenused – Niisuguste SIM-kaartide (Subscriber Identity Module (SIM) – abonendi tuvastusmoodul) müük, mis sisaldavad teatavaid eelnevalt seadistatud ja aktiveeritud teenuseid – Tarbija eelnevalt teavitamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vastustajad: Wind Tre SpA, varem Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, varem Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

menetluses osalesid: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C-54/17), Telecom Italia SpA

Resolutsioon

Mõistet „inertsmüük“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv), I lisa punkti 29 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et selle alla kuulub niisugune tegevus, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille puhul sidevõrgu operaator turustab SIM-kaarte (Subscriber Identity Module (SIM) abonendi tuvastusmoodul), millel on eelnevalt seadistatud ja aktiveeritud teatavad teenused (internetisurfamis- ja kõnepostiteenused), kusjuures tarbijale ei antud nende teenuste eelnevast seadistusest, aktiveerimisest ega tasulisusest eelnevalt ja asjakohaselt teada – seda peab aga kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Direktiivi 2005/29 artikli 3 lõiget 4 tuleb tõlgenda nii, et sellega ei ole vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt peab direktiivi 2005/29 I lisa punkti 29 tähenduses inertsmüügiks kvalifitseeritavat tegevust – nagu see, mis on kõne all põhikohtuasjas – hindama nimetatud direktiivi sätetest lähtudes, mille tõttu ei ole riigi reguleeriv asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv), (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/140/EÜ), tähenduses liikmesriigi õigusnormide kohaselt pädev selle tegevuse eest karistama.

____________

1 ELT C 239, 24.7.2017.