Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, agrāk Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, agrāk Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(Apvienotās lietas C-54/17 un C-55/17) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2005/29/EK – Negodīga komercprakse – 3. panta 4. punkts – Piemērošanas joma – 5., 8. un 9. pants – Agresīva komercprakse – I pielikuma 29. punkts – Komercprakse, kas ir agresīva jebkuros apstākļos – Nepasūtītu preču pārdošana – Direktīva 2002/21/EK – Direktīva 2002/22/EK – Telekomunikāciju pakalpojumi – SIM karšu (Subscriber Identity Module, abonenta identifikācijas modulis) ar noteiktiem priekšiestatītiem un iepriekš aktivizētiem pakalpojumiem pārdošana – Patērētāju iepriekšēja neinformēšana)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Atbildētājas: Wind Tre SpA, agrāk Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, agrāk Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

piedaloties: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C-54/17), Telecom Italia SpA

Rezolutīvā daļa

Jēdziens “nepasūtītu preču pārdošana” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), I pielikuma 29. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka, neskarot pārbaudes, kas jāveic iesniedzējtiesai, tas attiecas uz tādu rīcību kā šajā lietā aplūkotā, kas izpaužas tādējādi, ka telekomunikāciju operators tirgoja SIM kartes (Subscriber Identity Module, abonenta identifikācijas modulis), kurās bija priekšiestatīti un iepriekš aktivizēti tādi noteikti pakalpojumi kā interneta pārlūkošana un automātiskais atbildētājs, iepriekš un pienācīgi neinformējot patērētāju nedz par šādu priekšiestatīšanu un iepriekšēju aktivizēšanu, nedz arī par šo pakalpojumu izmaksām.

Direktīvas 2005/29 3. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru tāda rīcība, kas uzskatāma par nepasūtītu preču pārdošanu Direktīvas 2005/29 I pielikuma 29. punkta izpratnē, kā pamatlietā ir jānovērtē, ņemot vērā šīs direktīvas tiesību normas, no kā izriet, ka saskaņā ar šo tiesisko regulējumu valsts pārvaldes iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/140/EK (2009. gada 25. novembris), izpratnē nav kompetenta uzlikt sodu par šādu rīcību.

____________

1     OV C 239, 24.7.2017.