Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, predtým Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, predtým Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(spojené veci C-54/17 a C-55/17)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Článok 3 ods. 4 – Pôsobnosť – Články 5, 8 a 9 – Agresívne obchodné praktiky – Príloha I bod 29 – Obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za agresívne – Zotrvačný predaj – Smernica 2002/21/ES – Smernica 2002/22/ES – Telekomunikačné služby – Predaj SIM kariet (Subscriber Identity Module, účastnícka identifikačná karta) obsahujúcich niektoré prednastavené a vopred aktivované služby – Predchádzajúce neinformovanie spotrebiteľa)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Žalované: Wind Tre SpA, predtým Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, predtým Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

za účasti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C-54/17), Telecom Italia SpA

Výrok rozsudku

Pojem „zotrvačný predaj“ v zmysle prílohy I bodu 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) sa má vykladať v tom zmysle, že s výhradou overení zo strany vnútroštátneho súdu pokrýva konania, ako sú konania dotknuté vo veciach samých, spočívajúce v tom, že operátor telekomunikácií uvádza na trh SIM (Subscriber Identity Module, účastnícka identifikačná karta) karty, na ktorých sú prednastavené a vopred aktivované určité služby, napríklad prístup k internetu a hlasová odkazová služba, bez toho, aby bol spotrebiteľ vopred vhodným spôsobom informovaný o tomto prednastavení a predchádzajúcej aktivácii a o nákladoch spojených s týmito službami.

Článok 3 ods. 4 smernice 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musí byť konanie predstavujúce zotrvačný predaj v zmysle prílohy I bodu 29 smernice 2005/29, ako sú konania dotknuté vo veciach samých, posúdené s ohľadom na ustanovenia tejto smernice s tým dôsledkom, že podľa tejto právnej úpravy nemá národný regulačný orgán v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, právomoc uložiť sankcie za takéto konanie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 239, 24.7.2017.