Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato - Italien) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mot Wind Tre SpA, tidigare Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, tidigare Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(Förenade målen C-54/17 och C-55/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Direktiv 2005/29/EG – Otillbörliga affärsmetoder – Artikel 3.4 – Tillämpningsområde – Artiklarna 5, 8 och 9 – Aggressiva affärsmetoder – Bilaga I, punkt 29 – Affärsmetoder som är aggressiva under alla omständigheter – Leverans utan föregående beställning – Direktiv 2002/21/EG – Direktiv 2002/22/EG – Telekommunikationstjänster – Försäljning av SIM-kort (Subscriber Identity Module-kort, abonnentidentitetsmodul-kort) på vilka vissa tjänster är förinstallerade och föraktiverade – Avsaknad av förhandsinformation till konsumenterna)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Motpart: Wind Tre SpA, tidigare Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, tidigare Vodafone Omnitel NV (C‑55/17)

Ytterligare deltagare i rättegången: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C‑54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C‑54/17), Telecom Italia SpA

Domslut

Begreppet ”leverans utan föregående beställning” i den mening som avses i punkt 29 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas så, att det, med förbehåll för den hänskjutande domstolens kontroll, omfattar beteenden, såsom de som är aktuella i de nationella målen, som består i att en teleoperatör sålt SIM-kort (Subscriber Identity Module-kort, abonnentidentitetsmodul-kort) på vilka vissa tjänster, såsom internetsurfning och röstbrevlåda förinstallerats och föraktiverats, utan att teleoperatören i förväg och på ett adekvat sätt informerat konsumenten om denna förinstallering och föraktivering, eller vad om kostnaderna för dessa tjänster.

Artikel 3.4 i direktiv 2005/29 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka beteenden som utgör en leverans utan föregående beställning i den mening som avses i punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29, såsom de som är i fråga i de nationella målen, ska bedömas mot bakgrund av det direktivets bestämmelser, med den följden att enligt dessa bestämmelser är den nationella regleringsmyndigheten i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009, inte behörig att vidta sanktionsåtgärder avseende ett sådant beteende.

____________

(1 ) EUT C 239, 24.7.2017.