Language of document :

Жалба, подадена на 17 август 2018 година от HX срещу решение на Общия съд, постановено на 19 юни 2018 година по дело T-408/16, НХ / Съвет на Европейския съюз

(Дело C-540/18 P)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: HX (представител: Ст. Коев, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

- Да се приеме, че настоящата жалба е допустима и основателна в нейната цялост и да приемете за обосновани всички изложени в нея правни основания;

- Да се постанови, че обжалвания акт на Общия съд може да бъде отменен изцяло;

- Да се отмени Решение на Общия съд на Европейския съюз (пети състав) от 19 юни 2018 г. по дело Т-408/16, НХ/Съвет на Европейския съюз;

- Да се отменят частично Решение (ОВППС) 2016/850 за изменение на Решение 2013/255, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 за прилагане на Регламент №36/2012 (ОВ L 141, 2014 г., стр. 30), Решение (ОВППС) 2017/917 за изменение на Решение 2013/255 (ОВ L 139, 2017 г., стр. 62) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/907 за прилагане на Регламент № 36/2012 (ОВ L 139, 2017 г., стр. 15), в частта в която се отнасят до г-н НХ;

- Да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати всички съдебни разноски на жалбоподателите, разходи, хонорари и други, свързани със защитата им.

Правни основания и главни доводи

1. Грешка при прилагане на правото от страна на Общия съд, изразяваща се в нарушение на правото на Съюза, като е приел, че Съветът е използвал правилно презумпцията за виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, при положение че тази презумпция е лишена от правно основание и е непропорционална по отношение на преследваната законоустановена цел,

2. Грешка при прилагане на правото, изразяваща се в нарушение на правилата относно доказването, поради липса на доказателства за прилагането на презумпцията и за изключване приложението на член 27, параграф 3 и член 28, параграф 3 от Решение 2013/255, изменено с Решение 2015/1836,

3. Грешка при прилагане на правото, изразяваща се в нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, поради неприемане на нови доказателства, представени по реда на чл. 85, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд.

____________