Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný HX dne 17. srpna 2018 proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 19. června 2018 ve věci T-408/16, HX v. Rada Evropské unie

(Věc C-540/18 P)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: HX (zástupce: S. Koev, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Rozhodnout, že tento kasační opravný prostředek je přípustný a plně opodstatněný, jakož i že všechny žalobní důvody uplatněné na jeho podporu jsou opodstatněné,

rozhodnout, že napadený rozsudek Tribunálu může být zrušen v celém rozsahu,

zrušit rozsudek Tribunálu Evropské unie (pátého senátu) ze dne 19. června 2018, HX v. Rada, T-408/16, v celém rozsahu,

částečně zrušit rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP, prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 (Úř. věst. 2014, L 141, s. 30), rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/706 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP (Úř. věst. 2017, L 139, s. 62) a prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 (Úř. věst. 2017, L 139, s. 15) v rozsahu, v němž se týkají HX,

uložit Radě náhradu veškerých nákladů řízení účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek (navrhovatele) a výdaje, odměny a další náklady související s jeho obhajobou.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1. Nesprávné uplatnění práva ze strany Tribunálu, jelikož tento měl za to, že Rada správně uplatnila předpoklad obchodníka uskutečňujícího své aktivity v Sýrii, třebaže tento předpoklad nemá žádný právní základ a ve vztahu ke sledovanému cíli právní úpravy je nepřiměřený.

2. Nesprávné uplatnění práva projevující se porušením důkazních pravidel absencí důkazů pro účely uplatnění předpokladu a odmítnutím použít čl. 27 odst. 3, jakož i čl. 28 odst. 3 rozhodnutí 2013/255 pozměněného rozhodnutím 2015/1836.

3. Nesprávné uplatnění práva projevující se porušením procesních pravidel, které zasahuje do zájmů navrhovatele, a to na základě odmítnutí připustit nové důkazy předložené v souladu s čl. 85 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu.

____________