Language of document :

Appel iværksat den 17. august 2018 af HX til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 19. juni 2018 i sag T-408/16, HX mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-540/18 P)

Processprog: bulgarsk

Parter

Appellant: HX (ved advokat S. Koev)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den foreliggende appelsag antages til realitetsbehandling, der gives medhold i det hele, og samtlige heri fremsatte anbringender tiltrædes.

Det fastslås, at den appellerede dom afsagt af Retten kan ophæves i sin helhed.

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Femte Afdeling) den 19. juni 2018, HX mod Rådet (T-408/16), ophæves.

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP, Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/840 af 27. maj 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 (EUT 2014, L 141, s. 30), Rådets afgørelse (FUSP) 2017/917 af 29. maj 2017 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP (EUT 2017, L 139, s. 62) og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/907 af 29. maj 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 (EUT 2017, L 139, s. 15) annulleres delvis, for så vidt som disse retsakter vedrører HX.

Rådet tilpligtes at betale alle de sagsomkostninger, som appellanten har afholdt i forbindelse med sit forsvar.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.    Retten foretog en urigtig retsanvendelse og tilsidesatte herved EU-retten, idet den fastslog, at Rådet med rette havde lagt den antagelse til grund, at appellanten var en fremtrædende forretningsmand i Syrien, selv om der ikke forelå et retsgrundlag for denne antagelse, og selv om den, henset til det forfulgte lovlige formål, var uforholdsmæssig.

2.    Retten foretog en urigtig retsanvendelse og tilsidesatte herved bevisreglerne, idet der ikke forelå beviser, der kunne begrunde denne antagelse og den manglende anvendelse af artikel 27, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, i afgørelse 2013/255 i den affattelse, der følger af afgørelse 2015/1836.

3.    Retten foretog en urigtig retsanvendelse og tilsidesatte herved procedurereglerne, hvilket var til skade for appellantens interesser, eftersom nye beviser, der var blevet fremlagt i medfør af artikel 85, stk. 3, i Rettens procesreglement, blev afvist.

____________