Language of document :

Valitus, jonka HX on tehnyt 17.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-408/16, HX v. neuvosto, 19.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-540/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Valittaja: HX (edustaja: S. Koev, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

tämä valitus otetaan tutkittavaksi ja katsotaan perustelluksi kokonaisuudessaan, ja kaikki sen tueksi esitetyt oikeudelliset perusteet todetaan perustelluiksi;

todetaan, että valituksenalainen unionin yleisen tuomioistuimen tuomio voidaan kumota kokonaisuudessaan;

unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) 19.6.2018 asiassa HX v. neuvosto, T-408/16, antama tuomio kumotaan kokonaisuudessaan;

kumotaan päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 27.5.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/850, asetuksen (EY) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 27.5.2016 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 3016/80 (EUVL 2016, L 141, s. 30), päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 29.5.2017 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2017/917 (EUVL 2017, L 139, s. 62) ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 29.5.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/907 (EUVL 2017, L 139, s. 15) siltä osin kuin ne koskevat valittajaa;

velvoitetaan neuvosto korvaamaan kaikki valittajalle tämän puolustukseen liittyvät palkkiot ja kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että neuvosto sovelsi asianmukaisesti olettamaa siitä, että valittaja on merkittävä liikemies, joka harjoittaa toimintaansa Syyriassa, vaikka tällä olettamalla ei ole oikeudellista perustaa ja vaikka se on suhteeton tavoiteltuun lailliseen päämäärään nähden.

On tehty oikeudellinen virhe, mikä ilmenee siitä, että todistelua koskevia sääntöjä on rikottu, koska ei ole olemassa todisteita olettaman soveltamiseksi ja koska kieltäydyttiin soveltamasta päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 3 kohtaa ja 28 artiklan 3 kohtaa.

On tehty oikeudellinen virhe, mikä ilmenee siitä, että menettelysääntöjä on rikottu tavalla, joka loukkaa valittajan intressejä, koska ei ole hyväksytty uusia todisteita, jotka on esitetty unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

____________