Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 17. augustā HX iesniedza par Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-408/16 HX/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-540/18 P)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: HX (pārstāvis: S. Koev, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt šo apelācijas sūdzību par pieņemamu un pamatotu kopumā, kā arī atzīt par pamatotiem un apmierināt visus tajā norādītos apelācijas sūdzības pamatus;

atzīt, ka pārsūdzētais Vispārējās tiesas nolēmums var tikt atcelts pilnībā;

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-408/16 HX/Eiropas Savienības Padome;

atcelt Lēmumu (KĀDP) 2016/850, ar ko groza Lēmumu 2013/255, Īstenošanas regulu (ES) 2016/840, ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2016, L 141, 30. lpp.), Lēmumu (KĀDP) 2017/917, ar ko groza Lēmumu 2013/255 (OV 2017, L 139, 62. lpp.), un Īstenošanas regulu (ES) 2017/907, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 (OV 2017, L 139, 15. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt visus apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesāšanās izdevumus, visus izdevumus, honorārus utt. saistībā ar viņa advokāta pārstāvību.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

1.    Vispārējās tiesas kļūda tiesību piemērošanā, pārkāpjot Savienības tiesības, ciktāl Vispārējā tiesa esot konstatējusi, ka Padome ir pamatoti balstījusies uz pieņēmumu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs ir pazīstams uzņēmējs, kas savas darbības veic Sīrijā, lai gan šim pieņēmumam neesot juridiska pamata un tas esot nesamērīgs ar izvirzīto leģitīmo mērķi;

2.    Kļūda tiesību piemērošanā pierādīšanas noteikumu pārkāpuma formā, jo neesot pierādījumu, kas būtu pamats šim pieņēmumam un kas izslēgtu Lēmuma 2013/255, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2015/1836, 27. panta 3. punkta un 28. panta 3. punkta piemērošanu;

3.    Kļūda tiesību piemērošanā procesuāla pārkāpuma formā, kas skarot apelācijas sūdzības iesniedzēja intereses, jo jauni pierādījumi, kas ir iesniegti atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 85. panta 3. punktam, esot nepieņemami.

____________