Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie T-408/16, HX / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 sierpnia 2018 r. przez HX

(Sprawa C-540/18 P)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Wnoszący odwołanie: HX (przedstawiciel: adwokat St. Koew)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

- stwierdzenie, że niniejsze odwołanie jest dopuszczalne i zasadne w całości, a także uwzględnienie wszystkich wskazanych w odwołaniu zarzutów;

- stwierdzenie, że zaskarżone orzeczenie Sądu Unii Europejskiej podlega uchyleniu w całości;

- uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej (piąta izba) z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie Т-408/16, НХ/Rada Unii Europejskiej;

- stwierdzenie częściowej nieważności decyzji (WPZiB) 2016/850 zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/840 dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 (Dz.U. L 141, 2014 r., s. 30), decyzji (WPZiB) 2017/917 zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB (Dz.U. L 139, 2017 r., s. 62) oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/907 w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 (Dz.U. L 139, 2017 r., s. 15) w zakresie, w jakim dotyczą one НХ;

- obciążenie Sądu Unii Europejskiej wszystkimi kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą, wydatkami, honorariami i innymi kosztami związanymi z obroną.

Zarzuty i główne argumenty

1. Błąd przy stosowaniu prawa przez Sąd polegający na naruszeniu prawa Unii poprzez przyjęcie, że Rada prawidłowo oparła się na powszechnej znajomości przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Syrii, ponieważ to domniemanie jest pozbawione podstawy prawnej i jest nieproporcjonalne w stosunku do zamierzonego w prawie celu.

2. Błąd przy stosowaniu prawa polegający na naruszeniu reguł dowodowych ze względu na brak dowodów dla celów stosowania powyższego domniemania oraz odmowę zastosowania art. 27 ust. 3 i art. 28 ust. 3 decyzji 2013/255, zmienionej decyzją 2015/1836.

3. Błąd przy stosowaniu prawa polegający na naruszeniu reguł procesowych, co narusza interesy strony skarżącej ze względu na nieuwzględnienie nowych dowodów przedłożonych w trybie art. 85 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem.

____________