Language of document :

Odvolanie podané 17. augusta 2018: HX proti rozsudku Všeobecného súdu z 19. júna 2018 vo veci T-408/16, HX/Rada Európskej únie

(vec C-540/18 P)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Odvolateľ: HX (v zastúpení: S. Koev, advokat)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil toto odvolanie za prípustné a dôvodné v celom jeho rozsahu a vyhlásil všetky odvolacie dôvody predložené na jeho podporu za dôvodné,

rozhodol, že napadnutý rozsudok Všeobecného súdu možno zrušiť v celom rozsahu,

zrušil v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (piata komora) z 19. júna 2018, HX/Rada, T-408/16,

zrušil rozhodnutie (SZBP) 2016/850, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255, vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/840, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 36/2012 (Ú. v. EÚ L 141, 2014, s. 30), rozhodnutie (SZBP) 2017/917, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255 (Ú. v. EÚ L 139, 2017, s. 62) a vykonávacie nariadenie Rady 2017/907, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 36/2012 (Ú. v. EÚ L 139, 2017, s. 15) v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť všetky trovy konania odvolateľa, ako aj poplatky, odmeny a iné výdavky súvisiace s jeho obhajobou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie Všeobecného súdu spočívajúce v porušení práva Únie, keď konštatoval, že Rada správne uplatnila domnienku o významnom podnikateľovi, ktorý vykonáva svoje činnosti v Sýrii, hoci je táto domnienka bez akéhokoľvek právneho základu a neprimeraná k sledovanému legitímnemu cieľu.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v porušení pravidiel v oblasti dokazovania, a to z dôvodu neexistencie dôkazov na účely uplatnenia domnienky a odmietnutia uplatniť článok 27 ods. 3, ako aj článok 28 ods. 3 rozhodnutia 2013/255 zmeneného rozhodnutím 2015/1836.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v porušení procesných pravidiel, ktoré poškodzuje záujmy odvolateľa, a to z dôvodu odmietnutia pripustiť nové dôkazy predložené v súlade s článkom 85 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

____________