Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 6 sierpnia 2018 r. – QE / Sun Express Deutschland GmbH

(Sprawa C-516/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Nürnberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: QE

Strona pozwana: Sun Express Deutschland GmbH

Postanowieniem Trybunału z dnia 22 sierpnia 2018 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________