Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Sens (Франция), постъпило на 30 август 2018 г. — X

(Дело C-562/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'instance de Sens

Страни в главното производство

Ищец: X

Ответник: Procureur de la République

Преюдициални въпроси

Позволява ли член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкуван в светлината на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, от една страна, и член 39, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, от друга страна, да се отнеме правото на дадено лице да гласува на европейските избори поради налагането на мярка за поставяне под пълно запрещение поради неговото умствено увреждане?

При положителен отговор, изисква ли европейското право особени условия за това отнемане и ако да — какви?

____________