Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. augustā iesniedza Tribunal d'instance de Sens (Francija) – X

(Lieta C-562/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'instance de Sens

Pamatlietas puses

Pieteicēja: X

Otrs lietas dalībnieks: Procureur de la République

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants, interpretēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām gaismā, pirmkārt, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 39. panta 2. punkts, otrkārt, ļauj ierobežot personas vēlēšanu tiesības Eiropas [Parlamenta] vēlēšanās, jo garīga rakstura invaliditātes dēļ ir noteikts aizbildnības pasākums?

Apstiprinošas atbildes gadījumā, vai Eiropas [Savienības] tiesības paredz īpašus nosacījumus šādai ierobežošanai un, ja tā, tad kādus?

____________