Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’instance de Sens (Frankrijk) op 30 augustus 2018 – X

(Zaak C-562/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal d’instance de Sens

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: X

Andere partij: Procureur de la République

Prejudiciële vragen

Is het verenigbaar met artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, uitgelegd in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, enerzijds, en artikel 39, lid 2, van het Handvest anderzijds, dat het recht van een persoon om bij de Europese verkiezingen te stemmen, wordt ingetrokken omdat hij wegens zijn mentale handicap onder voogdij wordt geplaatst?

Ingeval de eerste vraag bevestigend wordt geantwoord, stelt het Unierecht dan bepaalde voorwaarden aan die intrekking en, zo ja, welke?

____________