Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance de Sens (Francja) w dniu 30 sierpnia 2018 r. – X

(Sprawa C-562/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal d'instance de Sens

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: X

Strona pozwana, Procureur de la République

Pytania prejudycjalne

Czy art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej interpretowany w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z jednej strony, oraz art. 39 § 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z drugiej strony, pozwalają na pozbawienie danej osoby prawa głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ze względu na ustanowienie opieki z powodu jej niepełnosprawności umysłowej?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy prawo europejskie obwarowuje to pozbawienie szczególnymi warunkami, a jeżeli tak, to jakimi?

____________