Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal dʼinstance de Sens (Francúzsko) 30. augusta 2018 – X

(vec C-562/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼinstance de Sens

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X

Ďalší účastník konania: Procureur de la République

Prejudiciálne otázky

Umožňuje článok 21 Charty základných práv Európskej únie v spojení s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím na jednej strane, a článok 39 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie na druhej strane, odňať volebné právo vo voľbách do Európskeho parlamentu osobe z dôvodu, že jej bol v dôsledku jej mentálneho postihnutia ustanovený poručník?

V prípade kladnej odpovede, vyžaduje právo Únie osobitné podmienky pre toto odňatie a ak áno, aké?

____________