Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance de Sens (Frankrike) den 30 augusti 2018 – X

(Mål C-562/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Sens

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: Procureur de la République

Tolkningsfrågor

1.    Kan det anses förenligt med dels artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkad mot bakgrund av Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, dels artikel 39.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att frånta en person rösträtt i val till Europaparlamentet på grund av att denna person ställts under förvaltare på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning?

2.    Om svaret på fråga 1 är jakande, krävs då enligt unionsrätten att särskilda villkor är uppfyllda för att en sådan person ska kunna fråntas rösträtt, och vilka är i så fall dessa villkor?

____________