Language of document : ECLI:EU:C:2018:894

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ
DOMSTOLENS SJÄTTE AVDELNING

den 23 oktober 2018 (*)

”Avskrivning”

I mål C‑526/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Förvaltningsrätten i Göteborg (Sverige) genom beslut av den 10 augusti 2018, som inkom till domstolen den 13 augusti 2018, i målet

AA

mot

Migrationsverket,

meddelar

ORDFÖRANDEN PÅ DOMSTOLENS SJÄTTE AVDELNING

efter att ha hört generaladvokaten H. Saugmandsgaard Øe,

följande

Beslut

1        Förvaltningsrätten i Göteborg har i skrivelse av den 4 oktober 2018, vilken inkom till domstolens kansli den 10 oktober 2018, underrättat domstolen om att den återkallar sin begäran om förhandsavgörande.

2        Under dessa omständigheter beslutar domstolen att i enlighet med artikel 100 i domstolens rättegångsregler avskriva målet.

3        Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar ordföranden på domstolens sjätte avdelning följande:

Mål C526/18 avskrivs.

Luxemburg den 23 oktober 2018. 

Justitiesekreterare

 

Tillförordnad ordförande på sjätte avdelningen

A. Calot Escobar

 

 J.-C. Bonichot* Rättegångsspråk: svenska.