Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Дело T419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

срещу

Европейска комисия

„Конкуренция — Картели — Европейски пазар на електрически кабели — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Единно продължено нарушение — Отговорност за нарушението — Презумпция — Грешка в преценката — Презумпция за невиновност — Правна сигурност — Принцип на лична отговорност — Правомощие за пълен съдебен контрол“

Резюме — Решение на Общия съд (oсми състав) от 12 юли 2018 г.

1.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Презумпция за решаващо влияние, упражнявано от дружеството майка върху изцяло или почти изцяло притежаваните от него дъщерни дружества —Дружество майка, което се намира в сходно положение — Дружество майка, което може да упражнява всички права на глас, произтичащи от акциите на неговото дъщерно дружество

(член 101 ДФЕС; член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

2.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Презумпция за решаващо влияние, упражнявано от дружеството майка върху изцяло или почти изцяло притежаваните от него дъщерни дружества — Доказателствени задължения на дружеството, което иска да обори тази презумпция — Недостатъчно доказателства за оборването на презумпцията

(член 101 ДФЕС)

3.      Съдебно производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Общо препращане към доводите по първото основание в подкрепа на второто основание — Недопустимост

(член 76, буква г) от Процедурния правилник на Общия съд)

4.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Упражняване на решаващо влияние върху поведението на дъщерното дружество, което може да бъде изведено от съвкупност от улики относно икономическите, организационните и правните му връзки с дружеството майка — Съдебен контрол — Обхват

(член 101, параграф 1 ДФЕС)

5.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Упражняване на решаващо влияние върху поведението на дъщерното дружество, което може да бъде изведено от съвкупност от улики относно икономическите, организационните и правните му връзки с дружеството майка — Обстоятелства, които позволяват да се установи наличието на решаващо влияние —Действителен контрол върху управителния съвет на дъщерното дружество — Редовно получаване на информация за търговската стратегия на дъщерното дружество — Поведение на индустриален собственик

(член 101, параграф 1 ДФЕС)

6.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Презумпция за решаващо влияние, упражнявано от дружеството майка върху изцяло или почти изцяло притежаваните от него дъщерни дружества — Оборим характер — Дружество майка с поведение на обикновен финансов инвеститор

(член 101, параграф 1 ДФЕС)

7.      Конкуренция — Глоби — Решение за налагане на глоби — Задължение за мотивиране — Обхват — Посочване на причините, поради които Комисията е счела, че дружество майка е солидарно отговорно за заплащане на глобата, наложена на неговите дъщерни дружества

(член 296 ДФЕС)

8.      Конкуренция — Правила на Съюза — Нарушения — Възлагане на отговорност — Дружество майка и дъщерни дружества — Стопанска единица — Критерии за преценка — Презумпция за решаващо влияние, упражнявано от дружеството майка върху изцяло или почти изцяло притежаваните от него дъщерни дружества — Нарушение на принципа на личната отговорност — Липса — Нарушение на презумпцията за невиновност — Липса

(член 101 ДФЕС)

9.      Конкуренция — Глоби — Солидарна отговорност за плащането — Задължение на Комисията да определи припадащите се части на солидарните длъжници — Липса

(член 101 ДФЕС; член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

10.    Конкуренция — Административно производство — Зачитане на правото на защита — Достъп до преписката — Обхват

(член 101 ДФЕС; член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 27, параграф 1 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

11.    Конкуренция — Административно производство — Задължения на Комисията — Спазване на разумен срок — Отмяна на решението, с което се установява нарушение поради прекомерна продължителност на производството — Условие — Накърняване на правото на защита на съответните предприятия — Преценка с оглед на цялото производство — Липса

(член 101 ДФЕС; член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз; Регламент № 1/2003 на Съвета)

12.    Конкуренция — Глоби — Солидарна отговорност за плащането — Обхват — Отговорност на дружеството майка за неправомерното поведение на неговото дъщерно дружество — Последици за дружеството майка в случай на отмяна или изменение на решението на Комисията

(член 101, параграф 1 ДФЕС)

1.      В особения случай, когато дружество майка притежава изцяло капитала на свое дъщерно дружество, извършило нарушение на правилата на Съюза в областта на конкуренцията, от една страна, това дружество майка може да упражнява решаващо влияние върху поведението на дъщерното дружество, а от друга страна, съществува оборима презумпция, че посоченото дружество майка действително упражнява такова решаващо влияние върху поведението на своето дъщерно дружество. При тези обстоятелства може да се приеме, че дружеството майка отговаря солидарно за заплащането на наложената на дъщерното му дружество глоба, освен ако това дружество майка, в чиято тежест е да обори тази презумпция, не представи достатъчно доказателства, въз основа на които да се установи, че неговото дъщерно дружество има самостоятелно поведение на пазара.

Комисията има право да прибегне до презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, когато дружеството майка се намира в сходно положение с това на изключителен собственик от гледна точка на правото си да упражнява решаващо влияние върху поведението на своето дъщерно дружество. Такъв е случаят, когато дружество майка притежава всички права на глас, произтичащи от акциите на неговото дъщерно дружество, особено в съчетание със силно мажоритарно дялово участие в капитала на посоченото дъщерно дружество, така че дружеството майка може да определя икономическата и търговска стратегия на дъщерното дружество, въпреки че не притежава целия или почти целия дружествен капитал на последното.

Разбира се, не е изключено в някои случаи миноритарните акционери, които не разполагат с права на глас, произтичащи от акциите на такова дъщерно дружество, да могат да упражняват по отношение на него определени права, които да им позволят при определени обстоятелства да упражняват влияние върху поведението на това дъщерно дружество. В този случай обаче дружеството майка може да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, като представи доказателства за това, че то не определя търговската политика на съответното дъщерно дружество на пазара.

(вж. т. 44, 45, 49, 50 и 52)

2.      Вж. текста на решението.

(вж.т. 69—75 и 77)

3.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 76)

4.      Дружеството майка може да носи отговорност за неправомерното поведение на дъщерно дружество по-специално когато, макар да има отделна правосубектност, това дъщерно дружество не определя самостоятелно пазарното си поведение, а по същество изпълнява указанията, които му дава дружеството майка, по-конкретно с оглед на икономическите, организационните и юридическите връзки между тези два правни субекта. За да се установи дали дадено дъщерно дружество определя самостоятелно пазарното си поведение, следва да се вземат предвид всички релевантни за посочените връзки елементи, които могат да варират във всеки отделен случай и следователно не могат да бъдат предмет на изчерпателно изброяване. В това отношение обаче Комисията не може да се задоволи с констатацията, че дружеството майка е в състояние да упражнява решаващо влияние върху поведението на своето дъщерно дружество, а трябва също да провери дали това влияние действително е било упражнено.

Що се отнася до съдебния контрола върху решение на Комисията, с което се възлага отговорност на дружеството майка за неправомерното поведение на неговото дъщерно дружество, по силата на член 263 ДФЕС Общият съд трябва да се ограничи до контрол за законосъобразност на обжалваното решение въз основа на съдържащите се в него мотиви. Ефективното упражняване на ръководно правомощие от дружеството майка върху неговото дъщерно дружество трябва да се прецени единствено в зависимост от представените от Комисията в обжалваното решение доказателства, които възлагат отговорността за нарушението на дружеството майка.

(вж. т. 81, 82, 84 и 85)

5.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 89—119 и 125—142)

6.      Носенето на отговорност от дружеството майка за нарушението на правилата на конкуренцията, извършено от дъщерното му дружество, не се прилага по отношение на обикновените финансови инвеститори, а именно на инвеститор, който притежава дялово участие в дружество с цел реализирането на печалба, но който се въздържа от всякакво участие в управлението и контрола на това дружество. Това, че някой е „обикновен финансов инвеститор“, обаче не представлява правен критерий, а напротив, пример за обстоятелство, при което едно дружество майка може да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние.

(вж. т. 151)

7.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 175—182)

8.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 187—191)

9.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 199—206)

10.    Вж. текста на решението.

(вж. т. 212—215 и 228—234)

11.    Вж. текста на решението.

(вж. т. 238—253)

12.    Вж. текста на решението.

(вж. т. 263—271)