Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Sag T-419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

mod

Europa-Kommissionen

»Konkurrence – karteller – det europæiske marked for elkabler – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF – samlet og vedvarende overtrædelse – ansvar for overtrædelsen – formodning – urigtigt skøn – uskyldsformodning – retssikkerhed – princippet om personligt ansvar – fuld prøvelsesret«

Sammendrag – Rettens dom (Ottende Afdeling) af 12. juli 2018

1.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – formodning for moderselskabets afgørende indflydelse på dets helejede eller næsten helejede datterselskaber – moderselskab i en tilsvarende situation – moderselskab har mulighed for at udøve de samlede stemmerettigheder, der er knyttet til dets datterselskabs aktier

(Art. 101 TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2)

2.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – formodning for moderselskabets afgørende indflydelse på dets helejede eller næsten helejede datterselskaber – bevismæssige forpligtelser for det selskab, der ønsker at afkræfte denne formodning – faktorer, der ikke er tilstrækkelige til at afkræfte formodningen

(Art. 101 TEUF)

3.      Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – generel henvisning til omstændigheder, som er gjort gældende i forbindelse med et anbringende, til støtte for et andet – afvisning

[Rettens procesreglement, art. 76, litra d)]

4.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – udøvelse af en afgørende indflydelse på et datterselskabs adfærd, som kan udledes af en række indicier vedrørende økonomiske, organisatoriske og retlige forbindelser med moderselskabet – domstolsprøvelse – omfang

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

5.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – udøvelse af en afgørende indflydelse på et datterselskabs adfærd, som kan udledes af en række indicier vedrørende økonomiske, organisatoriske og retlige forbindelser med moderselskabet – omstændigheder, der godtgør eksistensen af en afgørende indflydelse – faktisk kontrol af datterselskabets bestyrelse – jævnlig modtagelse af oplysninger om datterselskabets forretningsstrategi – en industriel ejers adfærd

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

6.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – formodning for moderselskabets afgørende indflydelse på dets helejede eller næsten helejede datterselskaber – afkræftelig karakter – moderselskab, der handler som en rent finansiel investor

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

7.      Konkurrence – bøder – afgørelse om pålæggelse af bøder – begrundelsespligt – omfang – angivelse af de grunde, der førte Kommissionen til at holde et moderselskab solidarisk ansvarlig for betaling af den bøde, der blev pålagt selskabets datterselskaber

(Art. 296 TEUF)

8.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – tilregnelse – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – formodning for moderselskabets afgørende indflydelse på dets helejede eller næsten helejede datterselskaber – tilsidesættelse af princippet om personligt ansvar – foreligger ikke – tilsidesættelse af uskyldsformodningen – foreligger ikke

(Art. 101 TEUF)

9.      Konkurrence – bøder – solidarisk hæftelse for betaling – Kommissionens forpligtelse til at fastsætte de solidarisk hæftende meddebitorers kvoteandele – foreligger ikke

(Art. 101 TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2)

10.    Konkurrence – administrativ procedure – overholdelse af retten til forsvar – aktindsigt – omfang

[Art. 101 TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder art. 41, stk.2, litra a); Rådets forordning nr. 1/2003, art. 27, stk. 1]

11.    Konkurrence – administrativ procedure – Kommissionens forpligtelser – overholdelse af en rimelig frist – annullation af en afgørelse, der fastslår en overtrædelse, som følge af en urimelig lang sagsbehandlingstid – betingelse – indgreb i de berørte virksomheders ret til forsvar – vurdering i forhold til proceduren i sin helhed – foreligger ikke

(Art. 101 TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 41, stk. 1; Rådets forordning nr. 1/2003)

12.    Konkurrence – bøder – solidarisk hæftelse for betaling – omfang – moderselskabet tilregnes sit datterselskabs ulovlige adfærd – konsekvenser for moderselskabet i tilfælde af annullation eller ændring af Kommissionens afgørelse

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

1.      I det konkrete tilfælde, hvor et moderselskab ejer 100% af dets datterselskab, som har overtrådt Unionens konkurrenceregler, kan det pågældende moderselskab dels øve afgørende indflydelse på dette datterselskabs adfærd, dels foreligger der en afkræftelig formodning for, at det pågældende moderselskab faktisk udøver en afgørende indflydelse på datterselskabets adfærd. Moderselskabet kan under disse omstændigheder anses for solidarisk ansvarligt for betaling af den bøde, som er pålagt datterselskabet, medmindre dette moderselskab, som det påhviler at afkræfte den pågældende formodning, fører tilstrækkelige beviser med henblik på at bevise, at dets datterselskab optræder selvstændigt på markedet.

Kommissionen er berettiget til at anvende formodningen om en faktisk udøvelse af en afgørende indflydelse, når moderselskabet befinder sig i en situation, der svarer til de tilfælde, hvor hele kapitalen besiddes, for så vidt angår beføjelsen til at udøve en afgørende indflydelse på datterselskabets adfærd. Dette er tilfældet, når et moderselskab besidder de samlede stemmerettigheder, der er knyttet til dets datterselskabs aktier, navnlig kombineret med ejerskab af aktiemajoriteten i datterselskabets kapital, således at moderselskabet er i stand til at fastlægge datterselskabets økonomiske og handelsmæssige strategi, selv om moderselskabet ikke ejer hele eller næsten hele selskabskapitalen i sidstnævnte.

Det kan ganske vist ikke udelukkes, at i visse tilfælde kan de mindretalsaktionærer, som ikke råder over stemmerettigheder, der er knyttet til et datterselskabs aktier, over for datterselskabet udøve bestemte rettigheder, der eventuelt ligeledes giver dem mulighed for at have en indflydelse på det samme datterselskabs adfærd. Under disse omstændigheder kan moderselskabet dog herefter afkræfte formodningen om en faktisk udøvelse af en afgørende indflydelse ved at føre tilstrækkelige beviser for, at det ikke fastlægger det pågældende datterselskabs handelspolitik på markedet.

(jf. præmis 44, 45, 49, 50 og 52)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 69-75 og 77)

3.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 76)

4.      Et datterselskabs ulovlige adfærd kan tilregnes moderselskabet, bl.a. når datterselskabet, selv om det er en selvstændig juridisk person, ikke frit bestemmer sin adfærd på markedet, men i det væsentlige følger instrukser fra moderselskabet, navnlig under hensyn til de økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelser mellem disse to juridiske enheder. Med henblik på at afgøre, om et datterselskab selvstændigt bestemmer sin adfærd på markedet, skal der tages hensyn til alle de faktorer, der er relevante for de økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelser mellem dette datterselskab og moderselskabet, hvilke kan variere efter de enkelte tilfælde, og som derfor ikke kan opregnes udtømmende. I denne henseende kan Kommissionen imidlertid ikke indskrænke sig til at fastslå, at moderselskabet var i stand til at udøve en afgørende indflydelse på sit datterselskabs adfærd, men den skal ligeledes undersøge, om denne indflydelse faktisk er blevet udøvet.

I forbindelse med domstolsprøvelse af en kommissionsbeslutning, hvorved moderselskabet tilregnes et datterselskabs ulovlige adfærd, skal Retten i medfør af artikel 263 TEUF kun prøve lovligheden af den anfægtede afgørelse på grundlag af den begrundelse, der er indeholdt i retsakten. Spørgsmålet om, hvorvidt moderselskabet har udøvet en effektiv ledelseskompetence i forhold til datterselskabet, skal alene vurderes på grundlag af de beviser, som Kommissionen har anført i den afgørelse, hvorved moderselskabet pålægges ansvaret for overtrædelsen.

(jf. præmis 81, 82, 84 og 85)

5.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 89-119 og 125-142)

6.      Det forhold, at et moderselskab holdes ansvarligt for den af datterselskabet begåede overtrædelse af konkurrencereglerne, omfatter ikke rent finansielle investorer, nemlig hvor en investor er aktionær i et selskab med henblik på at opnå en økonomisk gevinst, men afholder sig fra enhver form for involvering i tilrettelæggelsen af selskabets aktiviteter og i kontrollen af det. Den omstændighed, at der er tale om en »rent finansiel investor«, er dog ikke et juridisk kriterium, men derimod et eksempel på en omstændighed, hvor det står moderselskabet frit for at gendrive formodningen om en faktisk udøvelse af en afgørende indflydelse.

(jf. præmis 151)

7.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 175-182)

8.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 187-191)

9.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 199-206)

10.    Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 212-215 og 228-234)

11.    Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 238-253)

12.    Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 263-271)