Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Kohtuasi T419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

versus

Euroopa Komisjon

Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektrikaablite Euroopa turg – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Üks ja vältav rikkumine – Rikkumise süükspandavus – Eeldus – Hindamisviga – Süütuse presumptsioon – Õiguskindlus – Isikliku vastutuse põhimõte – Täielik pädevus

Kokkuvõte – Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsus

1.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjatele otsustavat mõju, kui ta omab nende aktsia- või osakapitalis 100% või peaaegu 100% osalust – Emaettevõtja, kes on analoogses olukorras – Emaettevõtja, kellele kuuluvad kõik hääleõigused tütarettevõtja aktsionäride üldkoosolekul

(ELTL artikkel 101; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2)

2.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjatele otsustavat mõju, kui ta omab nende aktsia- või osakapitalis 100% või peaaegu 100% osalust – Seda eeldust ümber lükata sooviva äriühingu tõendamiskoormis –Tõendid, millest ei piisa eelduse ümberlükkamiseks

(ELTL artikkel 101)

3.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Üldine viide asjaoludele, mis esimeses väites on välja toodud teise väite põhjendamiseks – Vastuvõetamatus

(Üldkohtu kodukord, artikli 76 punkt d)

4.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Tütarettevõtja tegevusele otsustava mõju avaldamine, mida saab järeldada kaudsete tõendite kogumist majanduslike, organisatsiooniliste ja õiguslike sidemete kohta tema emaettevõtjaga – Kohtulik kontroll – Ulatus

(ELTL artikli 101 lõige 1)

5.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Tütarettevõtja tegevusele otsustava mõju avaldamine, mida saab järeldada kaudsete tõendite kogumist majanduslike, organisatsiooniliste ja õiguslike sidemete kohta tema emaettevõtjaga – Asjaolud, millest saab järeldada otsustavat mõjutamist – Tütarettevõtja juhatuse tegelik kontrollimine – Regulaarse teab saamine tütarettevõtja äristrateegia kohta – Tööstussektori omaniku käitumine

(ELTL artikli 101 lõige 1)

6.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjatele otsustavat mõju, kui ta omab nende aktsia- või osakapitalis 100% või peaaegu 100% osalust – Ümberlükatavus – Emaettevõtja, kes käitub puhtalt finantsinvestorina

(ELTL artikli 101 lõige 1)

7.      Konkurents – Trahvid – Trahvide määramise otsus – Põhjendamiskohustus – Ulatus – Nende põhjuste esitamine, mille tõttu komisjon järeldas, et emaettevõtja vastutab solidaarselt oma tütarettevõtjate trahvi tasumise eest

(ELTL artikkel 296)

8.      Konkurents – Liidu eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjatele otsustavat mõju, kui ta omab nende aktsia- või osakapitalis 100% või peaaegu 100% osalust – Isikliku vastutuse põhimõtte rikkumine – Puudumine – Süütuse presumptsiooni rikkumine – Puudumine

(ELTL artikkel 101)

9.      Konkurents – Trahvid – Solidaarvastutus maksmise eest – Komisjoni kohustus määrata kindlaks solidaarvõlgnike osad – Puudumine

(ELTL artikkel 101; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2)

10.    Konkurents – Haldusmenetlus – Kaitseõiguste tagamine – Juurdepääs toimikule – Ulatus

(ELTL artikkel 101; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 41 lõike 2 alapunkt a; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 27 lõige 1)

11.    Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni kohustused – Mõistliku aja nõude järgimine – Rikkumise tuvastamise otsuse tühistamine menetluse ülemäärase kestuse tõttu – Tingimus – Asjaomaste ettevõtjate kaitseõiguste rikkumine – Hindamine kogu menetluse alusel – Puudumine

(ELTL artikkel 101; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 41 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003)

12.    Konkurents – Trahvid – Solidaarvastutus maksmise eest – Ulatus – Emaettevõtjale tema tütarettevõtja rikkumise süükspanemine – Komisjoni otsuse tühistamise või muutmise tagajärjed emaettevõtja jaoks

(ELTL artikli 101 lõige 1)

1.      Sel konkreetsel juhul, kui emaettevõtjale kuulub liidu konkurentsieeskirjasid rikkunud tütarettevõtja aktsia- või osakapitalis ainuosalus, võib esiteks see emaettevõtja tütarettevõtja tegevusele otsustavat mõju avaldada ja teiseks esineb ümberlükatav eeldus, et nimetatud emaettevõtja avaldab ka tegelikult otsustavat mõju oma tütarettevõtja tegevusele. Neil asjaoludel saab pidada emaettevõtjat tütarettevõtjale määratud trahvi maksmise eest solidaarselt vastutavaks, välja arvatud juhul, kui see emaettevõtja – kelle kohustus on see eeldus ümber lükata – esitab piisavalt tõendeid selle kohta, et tema tütarettevõtja tegutseb turul sõltumatult.

Komisjonil õigus otsustava mõju avaldamise eeldusele tugineda siis, kui tütarettevõtja tegevusele otsustava mõju avaldamise seisukohast on emaettevõtja olukord analoogne ainuaktsionäri olukorraga. See on nii juhul, kui emaettevõtjale kuuluvad tütarettevõtja aktsiatega esindatud kõik hääled, eriti kui samas kuulub talle selle tütarettevõtja kapitalis väga suur enamusosalus, nagu käesolevas asjas, on emaettevõtja analoogses olukorras tütarettevõtja ainuaktsionäri olukorraga, mistõttu emaettevõtja saab kindlaks määrata tütarettevõtja majandus- ja kaubandusstrateegia, isegi kui talle ei kuulu kogu või peaaegu kogu osalus selle kapitalis.

Tõsi, ei saa välistada, et teatud juhtudel saavad vähemusaktsionärid, kellel tütarettevõtja aktsiate antavad hääleõigused puuduvad, tütarettevõtja suhtes teostada teatud õigusi, mis võivad samuti mõjutada selle tütarettevõtja tegevust. Kuid sellisel juhul saab emaettevõtja otsustava mõju tegeliku avaldamise eelduse ümber lükata, esitades tõendeid, mis näitavad, et ta ei määra kindlaks asjasse puutuva tütarettevõtja kaubanduspoliitikat turul.

(vt punktid 44, 45, 49, 50, 52)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 69–75, 77)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 76)

4.      Tütarettevõtja rikkumise võib emaettevõtjale süüks panna eelkõige siis, kui tütarettevõtja – olgugi et tal on eraldiseisev õigusvõime – ei otsusta oma tegutsemise üle turul mitte sõltumatult, vaid täidab peamiselt emaettevõtja poolt talle antud juhiseid, arvestades eriti majanduslikke, organisatsioonilisi ja õiguslikke sidemeid, mis neid kahte üksust ühendavad. Tegemaks kindlaks, kas tütarettevõtja otsustab oma tegevuse üle turul iseseisvalt, tuleb võtta arvesse kogu asjakohast teavet majanduslike, organisatsiooniliste ja õiguslike sidemete kohta, mis seda tütarettevõtjat ja emaettevõtjat seovad ja mis võivad sõltuvalt olukorrast olla erinevad, mistõttu ei ole nende loetelu ammendav. Komisjon ei saa aga piirduda lihtsalt järeldusega, et emaettevõtja võis oma tütarettevõtja tegevust otsustavat mõjutada, vaid ta peab ka kontrollima, kas niisugust mõju tegelikult avaldati.

Mis puudutab kohtulikku kontrolli komisjoni otsuse üle, millega tütarettevõtja rikkumine emaettevõtjale omistatakse, siis tuleb Üldkohtul ELTL artikli 263 alusel vaidlustatud otsuse õiguspärasust kontrollida vaid selles aktis sisalduvate põhjenduste alusel. Seega tuleb emaettevõtja poolt tütarettevõtja juhtimisõiguse tegelikku teostamist Üldkohtul hinnata ainult nende tõendite alusel, millele on komisjon tuginenud otsuses, millega vastutus rikkumise eest omistatakse emaettevõtjale.

(vt punktid 81, 82, 84, 85)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 89–119, 125–142)

6.      Tütarettevõtja poolt konkurentsinormide rikkumist ei saa emaettevõtjale süüks panna, kui tegemist on puhtalt finantsinvestoriga, see tähendab kui investorile kuulub osalus äriühingus finantstulu saamiseks, ent ta ei osale mingil viisil äriühingu juhtimises või kontrollimisel. Kuid „puhtalt finantsinvestoriks“ olemine ei ole õiguslik kriteerium, vaid vastupidi, näide olukorrast, kus emaettevõtja võib tagasi lükata otsustava mõju tegeliku avaldamise eelduse.

(vt punkt 151)

7.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 175–182)

8.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 187–191)

9.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 199–206)

10.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 212–215, 228–234)

11.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 238–253)

12.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 263–271)