Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Predmet T-419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

protiv

Europske komisije

„Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište električnih kablova – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU a– Jedinstvena i trajna povreda – Pripisivost povrede – Pretpostavka – Pogreška u ocjeni – Pretpostavka nedužnosti – Pravna sigurnost – Načelo osobne odgovornosti – Neograničena nadležnost”

Sažetak – Presuda Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018.

1.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Pretpostavka odlučujućeg utjecaja koji društvo majka izvršava na društva kćeri koja su u njezinom potpunom ili gotovo potpunom vlasništvu – Društvo majka koje se nalazi u sličnom položaju – Društvo majka koje ima mogućnost izvršavanja svih glasačkih prava povezanih s dionicama njezina društva kćeri

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 23. st. 2.)

2.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Pretpostavka odlučujućeg utjecaja koji društvo majka izvršava na društva kćeri koja su u njezinom potpunom ili gotovo potpunom vlasništvu – Obveze društva koje želi oboriti tu pretpostavku u pogledu dokazivanja – Nedostatni dokazi za obaranje pretpostavke

(čl. 101. UFEU-a)

3.      Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Sažeti prikaz iznesenih razloga – Opće upućivanje, u prilog drugom tužbenom razlogu, na elemente iznesene u okviru prvog tužbenog razloga – Nedopuštenost

(Poslovnik Općeg suda, čl. 76. t. (d))

4.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Izvršavanje odlučujućeg utjecaja na ponašanje društva kćeri koje se može utvrditi na temelju skupa indicija u vezi s gospodarskim, organizacijskim i pravnim vezama s njezinim društvom majkom – Sudski nadzor – Doseg

(čl. 101. st. 1. UFEU-a)

5.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Izvršavanje odlučujućeg utjecaja na ponašanje društva kćeri koje se može utvrditi na temelju skupa indicija u vezi s gospodarskim, organizacijskim i pravnim vezama s njezinim društvom majkom – Okolnosti na temelju kojih se može utvrditi postojanje odlučujućeg utjecaja – Stvarni nadzor nad upravnim odborom društva kćeri – Redovito obavještavanje o poslovnoj strategiji društva kćeri – Ponašanje industrijskog vlasnika

(čl. 101. st. 1. UFEU-a)

6.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Pretpostavka odlučujućeg utjecaja koji društvo majka izvršava na društva kćeri koja su u njezinom potpunom ili gotovo potpunom vlasništvu – Oborivost – Društvo majka koje postupka kao obični financijski ulagač

(čl. 101. st. 1. UFEU-a)

7.      Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Odluka kojom se određuju novčane kazne – Obveza obrazlaganja – Doseg – Navođenje razloga na temelju kojih je Komisija odlučila da je društvo majka solidarno odgovorno za plaćanje novčane kazne izrečene njezinim društvima kćerima

(čl. 296. UFEU-a)

8.      Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Pripisivanje – Društvo majka i društva kćeri – Gospodarska jedinica – Kriteriji za ocjenu – Pretpostavka odlučujućeg utjecaja koji društvo majka izvršava na društva kćeri koja su u njezinom potpunom ili gotovo potpunom vlasništvu – Povreda načela osobne odgovornosti – Nepostojanje – Povreda pretpostavke nedužnosti – Nepostojanje

(čl. 101. UFEU-a)

9.      Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Solidarna odgovornost za plaćanje – Obveza Komisije da odredi udjele solidarnih dužnika – Nepostojanje

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 23. st. 2.)

10.    Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Poštovanje prava obrane – Pristup spisu – Doseg

(čl. 101. UFEU-a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 41. st. 2. t. (a); Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 27. st. 1.)

11.    Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Komisijine obveze – Poštovanje razumnog roka – Poništenje odluke kojom se utvrđuje povreda zbog prekomjernog trajanja postupka – Pretpostavka – Povreda prava obrane predmetnih poduzetnika – Ocjena s obzirom na cijeli postupak – Nepostojanje

(čl. 101. UFEU-a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 41. st. 1.; Uredba Vijeća br. 1/2003)

12.    Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Solidarna odgovornost za plaćanje – Doseg – Pripisivanje društvu majci protupravnog ponašanja njegovog društva kćeri – Posljedice za društvo majku u slučaju poništenja ili izmjene Komisijine odluke

(čl. 101. st. 1. UFEU-a)

1.      U specifičnom slučaju u kojem je društvo majka 100 %-tni vlasnik kapitala društva kćeri koje je počinilo povredu pravila tržišnog natjecanja Unije, s jedne strane, ono ima mogućnost izvršavati odlučujući utjecaj na ponašanje tog društva kćeri, a, s druge strane, postoji oboriva pretpostavka prema kojoj to društvo majka stvarno izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje svojeg društva kćeri U tim okolnostima može se smatrati da je društvo majka solidarno odgovorno za plaćanje novčane kazne izrečene društvu kćeri, osim ako to društvo majka, na kojem je teret obaranja te pretpostavke, ne podnese dokaze koji su dostatni za dokazivanje da njegovo društvo kći djeluje na tržištu samostalno.

Komisija ima pravo primijeniti pretpostavku izvršavanja odlučujućeg utjecaja kad se društvo majka nalazi u položaju sličnom onomu isključivog vlasnika u pogledu njegove ovlasti izvršavanja odlučujućeg utjecaja na ponašanje svojeg društva kćeri. To je slučaj osobito kad društvo majka drži sva glasačka prava povezana s dionicama društva kćeri, osobito zajedno s većinskim udjelom u kapitalu navedenog društva kćeri, tako da to društvo majka može određivati gospodarsku i poslovnu strategiju društva kćeri, čak i ako nije vlasnik cijelog ili gotovo cijelog temeljnog kapitala potonjeg društva.

Točno je da se ne može isključiti da bi u određenim slučajevima manjinski dioničari koji nemaju glasačka prava povezana s dionicama takvog društva kćeri mogli u pogledu tog društva ostvarivati određena prava koja im, po potrebi, omogućavaju da i oni utječu na ponašanje istog društva kćeri. Međutim, u tim okolnostima, društvo majka može oboriti pretpostavku stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja, podnošenjem dokaza koji mogu potvrditi da ono ne određuje poslovnu politiku predmetnog društva kćeri na tržištu.

(t. 44., 45., 49., 50., 52.)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 69.-75. i 77.)

3.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 76.)

4.      Ponašanje društva kćeri može se pripisati društvu majci osobito kada to društvo kći, iako ima zasebnu pravnu osobnost, ne donosi samostalne odluke o svom ponašanju na tržištu nego uglavnom provodi upute koje je dobilo od društva majke, uzimajući u obzir osobito gospodarske, organizacijske i pravne veze između tih dvaju pravnih subjekata. Kako bi se provjerilo određuje li društvo kći samostalno svoje ponašanje na tržištu, treba uzeti u obzir sve relevantne elemente koji se odnose na te veze, koje se mogu razlikovati ovisno o slučaju te se stoga ne mogu iscrpno navesti. U tom pogledu, međutim, Komisija ne može pripisivanje društvu majci ponašanja društva kćeri temeljiti na samoj sposobnosti društva majke da izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje svojeg društva kćeri, a da pritom ne ispita je li taj utjecaj bio stvarno izvršen.

Kad je riječ o sudskom nadzoru Komisijine odluke o pripisivanju društvu majci ponašanja društva kćeri koje predstavlja povredu, Opći sud se, na temelju članka 263. UFEU-a, mora ograničiti na kontrolu zakonitosti pobijane odluke na temelju razloga navedenih u njezinu obrazloženju. Stvarno izvršavanje ovlasti društva majke da upravlja svojim društvom kćeri stoga treba ocjenjivati samo na temelju dokaza koje je Komisija iznijela u odluci kojom se odgovornost za povredu pripisuje društvu majci.

(t. 81., 82., 84., 85.)

5.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 89.-119., 125.-142.)

6.      Pripisivanje društvu majci odgovornosti za povredu pravila tržišnog natjecanja koju je počinilo njegovo društvo kći, ne može se primijeniti na obične financijske ulagače, odnosno na slučaj ulagača koji drži udjele u društvu radi ostvarivanja financijske dobiti, ali uopće ne sudjeluje u upravljanju i nadzoru nad tim društvom. Međutim, činjenica da je netko „obični financijski ulagač” nije pravni kriterij, nego je, naprotiv, primjer okolnosti u kojoj društvo majka može pobijati pretpostavku stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja.

(t. 151.)

7.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 175.-182.)

8.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 187.-191.)

9.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 199.-206.)

10.    Vidjeti tekst odluke.

(t. 212.-215., 228.-234.)

11.    Vidjeti tekst odluke.

(t. 238.-253.)

12.    Vidjeti tekst odluke.

(t. 263.-271.)