Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

T419/14. sz. ügy

The Goldman Sachs Group, Inc.

kontra

Európai Bizottság

„Verseny – Kartellek – Az elektromos kábelek európai piaca – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – A jogsértés betudhatósága – Vélelem – Mérlegelési hiba – Az ártatlanság vélelme – Jogbiztonság – A személyes felelősség elve – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (nyolcadik tanács), 2018. július 12.

1.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – A leányvállalataiban kizárólagos vagy közel kizárólagos részesedéssel rendelkező anyavállalat által e leányvállalatokra gyakorolt meghatározó befolyás vélelme – Hasonló helyzetben lévő anyavállalat – A leányvállalatának részvényeihez fűződő összes szavazati jog gyakorlásának lehetőségével rendelkező anyavállalat

(EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés)

2.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – A leányvállalataiban kizárólagos vagy közel kizárólagos részesedéssel rendelkező anyavállalat által e leányvállalatokra gyakorolt meghatározó befolyás vélelme – Az e vélelmet megdönteni kívánó társaság bizonyítási kötelezettségei – A vélelem megdöntéséhez elégtelen elemek

(EUMSZ 101. cikk)

3.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok rövid ismertetése – A második jogalap alátámasztása céljából az első jogalapban kifejtettekre való általános utalás – Elfogadhatatlanság

(A Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk, d) pont)

4.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – Az anyavállalattal fennálló gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokon alapuló valószínűsítő körülmények csoportjából a leányvállalat magatartására gyakorolt meghatározó befolyás tényére nézve levont következtetés – Bírósági felülvizsgálat – Terjedelem

(EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés)

5.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – Az anyavállalattal fennálló gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokon alapuló valószínűsítő körülmények csoportjából a leányvállalat magatartására gyakorolt meghatározó befolyás tényére nézve levont következtetés – A meghatározó befolyás fennállásának igazolását lehetővé tevő körülmények – A leányvállalat ügyvezető testülete feletti tényleges irányítás – A leányvállalat üzleti stratégiájáról rendszeres tájékoztatásban való részesülés – Az ipari tulajdonos magatartása

(EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés)

6.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – A leányvállalataiban kizárólagos vagy közel kizárólagos részesedéssel rendelkező anyavállalat által e leányvállalatokra gyakorolt meghatározó befolyás vélelme – Megdönthető jelleg – Egyszerű pénzügyi befektetőként eljáró anyavállalat

(EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés)

7.      Verseny – Bírságok – Bírságot kiszabó határozat – Indokolási kötelezettség – Terjedelem – Azon indokok megjelölése, amelyek alapján a Bizottság megállapította az anyavállalatnak a leányvállalataival szemben kiszabott bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősségét

(EUMSZ 296. cikk)

8.      Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudás – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – A leányvállalataiban kizárólagos vagy közel kizárólagos részesedéssel rendelkező anyavállalat által e leányvállalatokra gyakorolt meghatározó befolyás vélelme – A személyes felelősség elvének megsértése – Hiány – Az ártatlanság vélelmének megsértése – Hiány

(EUMSZ 101. cikk)

9.      Verseny – Bírságok – Megfizetésre vonatkozó egyetemleges kötelezettség – A Bizottságot terhelő, az egyetemleges adóstársak által megfizetendő bírság megoszlásának meghatározására vonatkozó kötelezettség – Hiány

(EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés)

10.    Verseny – Közigazgatási eljárás – A védelemhez való jog tiszteletben tartása – Iratbetekintés – Terjedelem

(EUMSZ 101. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 41. cikk, (2) bekezdés, a) pont; 1/2003 tanácsi rendelet, 27. cikk, (1) bekezdés)

11.    Verseny – Közigazgatási eljárás – A Bizottság kötelezettségei – Észszerű határidő betartása – A jogsértést megállapító határozatnak az eljárás túlzott időtartama miatti megsemmisítése – Feltétel – Az érintett vállalkozások védelemhez való jogának megsértése – Az eljárás egésze alapján történő értékelés – Hiány

(EUMSZ 101. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 41. cikk, (1) bekezdés; 1/2003 tanácsi rendelet)

12.    Verseny – Bírságok – Megfizetésre vonatkozó egyetemleges kötelezettség – Terjedelem – A leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudása – A Bizottság határozata megsemmisítésének vagy megváltoztatásának következményei az anyavállalat tekintetében

(EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés)

1.      Abban a különös esetben, ha az anyavállalat 100%‑os részesedéssel rendelkezik az uniós versenyszabályokba ütköző jogsértést elkövető leányvállalatában, egyrészről ezen anyavállalat meghatározó befolyást gyakorolhat e leányvállalat magatartására, másrészről pedig fennáll azon megdönthető vélelem, amely szerint az említett anyavállalat ténylegesen meghatározó befolyást gyakorol leányvállalata magatartására. E körülmények között meg lehet állapítani az anyavállalat egyetemleges felelősségét a leányvállalatával szemben kiszabott bírság megfizetését illetően, kivéve ha az e vélelem megdöntésére köteles anyavállalat elegendő bizonyítékot terjeszt elő annak bizonyításához, hogy leányvállalata önálló piaci magatartást követ.

A Bizottság jogosult a meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem alkalmazására akkor, ha az anyavállalat a kizárólagos tulajdonoshoz hasonló helyzetben van azon képességét illetően, hogy leányvállalatának magatartására meghatározó befolyást gyakoroljon. Erről van szó akkor, amikor az anyavállalatot illeti meg a leányvállalatának részvényeihez fűződő összes szavazati jog, különösen ha ezenkívül az említett leányvállalat tőkéjében jelentős többségi részesedéssel is rendelkezik, így lehetősége van arra, hogy meghatározza a leányvállalat gazdasági és üzleti stratégiáját, még akkor is, ha nem rendelkezik ez utóbbi vállalat alaptőkéjében kizárólagos vagy közel kizárólagos részesedéssel.

Kétségtelenül nem zárható ki az, hogy bizonyos esetekben az ilyen leányvállalat részvényeihez fűződő szavazati jogokkal nem rendelkező kisebbségi részvényesek a leányvállalat tekintetében gyakorolhatnak bizonyos jogokat, amelyek adott esetben lehetővé teszik számukra, hogy e leányvállalat magatartását ők is befolyásolják. E körülmények között azonban az anyavállalat megdöntheti a meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelmet úgy, hogy bizonyítékokat nyújt be arra vonatkozóan, hogy az anyavállalat nem határozza meg az érintett leányvállalat által a piacon követett üzletpolitikát.

(lásd: 44., 45., 49., 50., 52. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 69–75., 77. pont)

3.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 76. pont)

4.      Az anyavállalatnak lehet betudni a leányvállalat magatartását különösen akkor, ha e leányvállalat – jóllehet külön jogi személyiséggel rendelkezik – nem önállóan határozza meg piaci magatartását, hanem lényegében azokat az utasításokat követi, amelyeket az anyavállalat ad a számára, különös tekintettel az e két jogalany közötti gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra. Annak megállapítása érdekében, hogy a leányvállalat önállóan határozza‑e meg piaci magatartását, az említett kapcsolatokra vonatkozó valamennyi releváns elemet figyelembe kell venni, amelyek az adott esettől függően változhatnak, ezért nem képezhetik kimerítő felsorolás tárgyát. E tekintetben a Bizottság azonban nem elégedhet meg annak megállapításával, hogy az anyavállalatnak módjában áll meghatározó befolyást gyakorolni leányvállalatának magatartására, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy e befolyást ténylegesen gyakorolta‑e.

Ami a leányvállalat jogsértő magatartását az anyavállalatnak betudó bizottsági határozat bírósági felülvizsgálatát illeti, az EUMSZ 263. cikk értelmében a Törvényszék a megtámadott határozat jogszerűségét csak az ezen aktusban foglalt indokok alapján vizsgálhatja. A Törvényszéknek az anyavállalatnak a leányvállalata fölött ténylegesen gyakorolt irányítási jogkörét következésképpen kizárólag a Bizottság által a jogsértésért való felelősséget az anyavállalatnak betudó határozatban összegyűjtött bizonyítékok alapján kell értékelnie.

(lásd: 81., 82., 84., 85. pont)

5.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 89–119., 125–142. pont)

6.      Azon szabály, miszerint az anyavállalatnak be lehet tudni a leányvállalata által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésért való felelősséget, nem alkalmazható az egyszerű pénzügyi befektetőkre, azaz azon befektető esetében, aki egy társaságban pénzügyi haszon elérése érdekében rendelkezik részesedéssel, azonban tartózkodik attól, hogy bármilyen módon beavatkozzon e társaság vezetésébe vagy irányításába. Az „egyszerű pénzügyi befektető” minőség azonban nem egy jogi kritérium, hanem azon körülmény egy példája, amikor az anyavállalat megdöntheti a meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelmet.

(lásd: 151. pont)

7.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 175–182. pont)

8.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 187–191. pont)

9.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 199–206. pont)

10.    Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 212–215., 228–234. pont)

11.    Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 238–253. pont)

12.    Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 263–271. pont)