Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Zadeva T419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

proti

Evropski komisiji

„Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg električnih kablov – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Enotna in trajajoča kršitev – Pripis odgovornosti za kršitev – Domneva – Napaka pri presoji – Domneva nedolžnosti – Pravna varnost – Načelo osebne odgovornosti – Neomejena sodna pristojnost“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018

1.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Domneva o odločilnem vplivu, ki ga obvladujoča družba izvaja nad odvisnimi družbami, ki so v celoti ali skoraj v celoti v njeni lasti – Obvladujoča družba v podobnem položaju – Obvladujoča družba, ki ima možnost, da izvršuje vse glasovalne pravice, vezane na delnice njene odvisne družbe

(Člen 101 PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 23(2))

2.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Domneva o odločilnem vplivu, ki ga obvladujoča družba izvaja nad odvisnimi družbami, ki so v celoti ali skoraj v celoti v njeni lasti – Obveznosti dokazovanja družbe, ki želi to domnevo ovreči – Nezadostni dokazi za izpodbitje te domneve

(Člen 101 PDEU)

3.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Kratek povzetek navajanih razlogov – Splošna napotitev na elemente, navedene v okviru prvega tožbenega razloga, v utemeljitev drugega – Nedopustnost

(Poslovnik Splošnega sodišča, člen 76(d))

4.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Izvajanje odločilnega vpliva na ravnanje odvisne družbe, o katerem je mogoče sklepati na podlagi sklopa indicev v zvezi z gospodarskimi, organizacijskimi in pravnimi povezavami z njeno obvladujočo družbo – Sodni nadzor – Obseg

(Člen 101(1) PDEU)

5.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Izvajanje odločilnega vpliva na ravnanje odvisne družbe, o katerem je mogoče sklepati na podlagi sklopa indicev v zvezi z gospodarskimi, organizacijskimi in pravnimi povezavami z njeno obvladujočo družbo – Okoliščine, ki omogočajo potrditev obstoja odločilnega vpliva – Dejanski nadzor nad upravo odvisne družbe – Redno prejemanje informacij o poslovni strategiji odvisne družbe– Ravnanje kot industrijski lastnik

(Člen 101(1) PDEU)

6.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Domneva o odločilnem vplivu, ki ga obvladujoča družba izvaja nad odvisnimi družbami, ki so v celoti ali skoraj v celoti v njeni lasti – Izpodbojnost – Obvladujoča družba, ki ravna kot navaden finančni vlagatelj

(Člen 101(1) PDEU)

7.      Konkurenca – Globe – Sklep o naložitvi glob – Obveznost obrazložitve – Obseg – Navedba razlogov, zaradi katerih je Komisija štela, da je obvladujoča družba solidarno odgovorna za plačilo globe, naložene njenim odvisnim družbam

(Člen 296 PDEU)

8.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Obvladujoča in odvisne družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Domneva o odločilnem vplivu, ki ga obvladujoča družba izvaja nad odvisnimi družbami, ki so v celoti ali skoraj v celoti v njeni lasti – Kršitev načela osebne odgovornosti – Neobstoj – Kršitev domneve nedolžnosti – Neobstoj

(Člen 101 PDEU)

9.      Konkurenca – Globe – Solidarna odgovornost za plačilo – Obveznost Komisije, da določi deleže solidarnih dolžnikov – Neobstoj

(Člen 101 PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 23(2))

10.    Konkurenca – Upravni postopek – Spoštovanje pravice do obrambe – Vpogled v spis – Obseg

(Člen 101 PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 41(2)(a); Uredba Sveta št. 1/2003, člen 27(1))

11.    Konkurenca – Upravni postopek – Obveznosti Komisije – Spoštovanje razumnega roka – Razglasitev ničnosti odločbe o ugotovitvi kršitve zaradi predolgega trajanja postopka – Zahteva – Kršitev pravice do obrambe zadevnih podjetij – Presoja glede na celotni postopek – Neobstoj

(Člen 101 PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 41(1); Uredba Sveta št. 1/2003)

12.    Konkurenca – Globe – Solidarna odgovornost za plačilo – Obseg – Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje odvisne družbe njeni obvladujoči družbi – Posledice razglasitve ničnosti ali spremembe sklepa Komisije za obvladujočo družbo

(Člen 101(1) PDEU)

1.      V posebnem primeru, v katerem je obvladujoča družba stoodstotna lastnica kapitala odvisne družbe, ki je kršila konkurenčna pravila Unije, ta obvladujoča družba po eni strani lahko odločilno vpliva na ravnanje te odvisne družbe, po drugi strani pa obstaja izpodbojna domneva, da ta obvladujoča družba dejansko odločilno vpliva na njeno ravnanje. V teh okoliščinah se lahko obvladujoča družba šteje za solidarno odgovorno za plačilo globe, naložene njeni odvisni družbi, razen če obvladujoča družba, ki mora to domnevo ovreči, ne predloži zadostnih dokazov, da njena odvisna družba na trgu ravna samostojno.

Komisija lahko domnevo dejanskega odločilnega vplivanja uporabi, če je obvladujoča družba v položaju, ki je podoben položaju izključne lastnice, kar zadeva njeno možnost odločilnega vplivanja na ravnanje njene odvisne družbe. To velja v primeru, če ima obvladujoča družba vse glasovalne pravice, vezane na delnice njene odvisne družbe, zlasti v povezavi z visoko večinsko udeležbo v kapitalu navedene odvisne družbe, tako da lahko določa gospodarsko in poslovno strategijo odvisne družbe, kljub temu, da ni imetnica vsega ali skoraj vsega kapitala zadnjenavedene.

Seveda ni mogoče izključiti, da lahko manjšinski delničarji, ki nimajo glasovalnih pravic, ki bi bile vezane na delnice take odvisne družbe, v nekaterih primerih v zvezi z njo uveljavljajo nekatere pravice, kar jim lahko, če gre za tak primer, prav tako omogoči vpliv na ravnanje te iste odvisne družbe. Vendar lahko obvladujoča družba v takih primerih ovrže domnevo dejanskega odločilnega vplivanja s tem, da predloži dokaze, ki lahko potrdijo, da ne odloča o poslovni politiki zadevne odvisne družbe na trgu.

(Glej točke 44, 45, 49, 50 in 52.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 69 do 75 in 77.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 76.)

4.      Kršitveno ravnanje odvisne družbe se lahko obvladujoči družbi še zlasti pripiše, kadar ta odvisna družba – čeprav je ločena pravna oseba – ne odloča samostojno o svojem ravnanju na trgu, ampak v bistvu ravna po navodilih obvladujoče družbe, zlasti ob upoštevanju poslovnih, organizacijskih in pravnih povezav med tema pravnima subjektoma. Za presojo, ali odvisna družba samostojno odloča o svojem ravnanju na trgu, je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike v zvezi z navedenimi povezavami, ki se lahko v vsakem posameznem primeru razlikujejo in jih torej ni mogoče taksativno našteti. Vendar se Komisija ne more opreti zgolj na to, da ima obvladujoča družba možnost odločilno vplivati na ravnanje odvisne družbe, ampak mora hkrati preveriti, ali se je ta vpliv dejansko izvajal.

Glede sodnega nadzora sklepa Komisije, s katero se odgovornost za kršitev odvisne družbe pripiše obvladujoči družbi, se mora Splošno sodišče v skladu s členom 263 PDEU omejiti na nadzor nad zakonitostjo izpodbijanega sklepa na podlagi obrazložitve tega akta. Dejansko izvajanje vodstvenih pooblastil obvladujoče družbe nad njeno odvisno družbo je treba zato presojati samo na podlagi dokazov, ki jih je Komisija zbrala v sklepu, s katerim se je odgovornost za kršitev pripisala obvladujoči družbi.

(Glej točke 81, 82, 84 in 85.)

5.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 89 do 119 in od 125 do 142.)

6.      Obvladujoči družbi se ne pripiše odgovornost za kršitev pravil o konkurenci, ki jo je storila njena odvisna družba, če gre za navadnega finančnega vlagatelja, to je vlagatelja, ki je kapitalsko udeležen v družbi, da bi pridobil finančno korist, vendar nikakor ni vpleten pri njenem upravljanju in nadzoru. Vendar to, da gre za „navadnega finančnega vlagatelja“, ni pravno merilo, temveč le primer okoliščine, ko lahko obvladujoča družba ovrže domnevo dejanskega odločilnega vplivanja.

(Glej točko 151.)

7.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 175 do 182.)

8.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 187 do 191.)

9.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 199 do 206.)

10.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 212 do 215 in od 228 do 234.)

11.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 238 do 253.)

12.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 263 do 271.)