Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Mål T‑419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

mot

Europeiska kommissionen

”Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Den europeiska marknaden för elkablar – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – En enda, fortlöpande överträdelse – Ansvar för överträdelsen – Presumtion – Oriktig bedömning – Oskuldspresumtion – Rättssäkerhet – Principen om personligt ansvar – Obegränsad behörighet”

Sammanfattning – Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 12 juli 2018

1.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Presumtion att ett moderbolag utövar ett avgörande inflytande över sina helägda eller nästan helägda dotterbolag – Moderbolag som bifinner sig i en liknande situation – Moderbolag som kan utöva rösträtt för samtliga aktier i dotterbolaget

(Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2)

2.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Presumtion att ett moderbolag utövar ett avgörande inflytande över sina helägda eller nästan helägda dotterbolag – Bevisbörda som åvilar ett bolag som önskar motbevisa denna presumtion – Otillräckliga omständigheter för att motbevisa presumtionen

(Artikel 101 FEUF)

3.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av de grunder som åberopas – Allmän hänvisning till de omständigheter som det redogjorts för i en första grund till stöd för en andra – Avvisning

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 76 d)

4.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Att ett avgörande inflytande över dotterbolagets uppträdande har utövats kan fastställas efter en sammantagen bedömning av en rad omständigheter avseende de ekonomiska, organisatoriska och juridiska banden med moderbolaget – Domstolsprövning – Räckvidd

(Artikel 101.1 FEUF)

5.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Att ett avgörande inflytande över dotterbolagets uppträdande har utövats kan fastställas efter en sammantagen bedömning av en rad omständigheter avseende de ekonomiska, organisatoriska och juridiska banden med moderbolaget – Omständigheter som visar att det förekommit ett avgörande inflytande – Faktisk kontroll över dotterbolagets styrelse – Regelbundna upplysningar om dotterbolagets affärsstrategi– En industriell ägares beteende

(Artikel 101.1 FEUF)

6.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Presumtion att ett moderbolag utövar ett avgörande inflytande över sina helägda eller nästan helägda dotterbolag – Presumtion som kan motbevisas – Moderbolaget uppträder enbart som en ekonomisk investerare

(Artikel 101.1 FEUF)

7.      Konkurrens – Böter – Beslut att ålägga böter – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Angivande av skälen till att kommissionen hållit ett moderbolag solidariskt ansvarigt för betalningen av dotterbolagens böter

(Artikel 296 FEUF)

8.      Konkurrens – Unionens regler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Presumtion att ett moderbolag utövar ett avgörande inflytande över sina helägda eller nästan helägda dotterbolag – Åsidosättande av principen om personligt ansvar – Föreligger inte – Åsidosättande av oskuldspresumtion – Föreligger inte

(Artikel 101 FEUF)

9.      Konkurrens – Böter – Solidariskt betalningsansvar – Kommissionens skyldighet att fastställa de solidariskt betalningsasvarigas andelar – Föreligger inte

(Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2)

10.    Konkurrens – Administrativt förfarande – Iakttagande av rätten till försvar – Tillgång till handlingarna i ärendet – Räckvidd

(Artikel 101 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41.2 a; rådets förordning nr 1/2003, artikel 27.1)

11.    Konkurrens – Administrativt förfarande – Kommissionens skyldigheter – Iakttagande av en skälig tidsfrist – Ogiltigförklaring av beslutet i vilket en överträdelse konstateras på grund av orimligt lång handläggningstid – Villkor – Åsidosättande av berörda företags rätt till försvar – Bedömning mot bakgrund av hela förfarandet – Föreligger inte

(Artikel 101 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41.1; rådets förordning nr 1/2003)

12.    Konkurrens – Böter – Solidariskt betalningsansvar – Räckvidd – Moderbolaget tillskrivs ansvar för dotterbolagets rättsstridiga beteende – Följder för moderbolaget av att kommissionens beslut ogiltigförklaras eller ändras

(Artikel 101.1 FEUF)

1.      I det särskilda fall där ett moderbolag äger 100 procent av kapitalet i ett dotterbolag som har överträtt unionens konkurrensregler, kan dels detta moderbolag utöva ett avgörande inflytande över nämnda dotterbolags beteende, dels föreligger en motbevisbar presumtion om att moderbolaget faktiskt utövar ett avgörande inflytande över dotterbolagets beteende. Under dessa omständigheter kan moderbolaget hållas solidariskt ansvarigt för betalning av de böter som påförs dotterbolaget, förutsatt att moderbolaget, på vilket det ankommer att motbevisa presumtionen, inte kan förete tillräcklig bevisning för att visa att dotterbolaget agerar självständigt på marknaden.

Kommissionen har rätt att tillämpa presumtionen om ett avgörande inflytande när ett moderbolag befinner sig i en likadan situation som en ensam ägare i fråga om förmågan att utöva ett avgörande inflytande över dotterbolagets agerande. Så är fallet när ett moderbolag innehar samtliga rösträtter som är knutna till aktierna i dess dotterbolag, särskilt om moderbolaget också innehar en överväldigande majoritet av andelarna i dotterbolagets kapital, så att moderbolaget kan bestämma det berörda dotterbolagets ekonomiska strategi och affärsstrategi trots att det inte äger hela eller nästan hela kapitalet i detta dotterbolag.

Det kan visserligen inte uteslutas att aktieägare med minoritetsinnehav i ett sådant dotterbolag som saknar rösträtt för sina aktier ändå i vissa fall kan utöva vissa rättigheter i förhållande till dotterbolaget som i förekommande fall ger även dem möjlighet att påverka dettas beteende. Under sådana omständigheter kan moderbolaget emellertid motbevisa presumtionen om faktiskt utövande av ett avgörande inflytande genom att lägga fram bevisning som styrker att moderbolaget inte bestämmer det berörda dotterbolagets affärspolitik på marknaden.

(se punkterna 44, 45, 49, 50 och 52)

2.      Se domen.

(se punkterna 69–75 och 77)

3.      Se domen.

(se punkt 76)

4.      Ett dotterbolags rättsstridiga beteende kan tillskrivas moderbolaget då dotterbolaget, trots att det är en fristående juridisk person, inte självständigt bestämmer sitt beteende på marknaden, utan i huvudsak följer instruktioner som det får av moderbolaget, särskilt med hänsyn till de ekonomiska, organisatoriska och juridiska band som binder samman dessa båda juridiska enheter. Vid bedömningen av huruvida ett dotterbolag självständigt bestämmer sitt beteende på marknaden ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter som rör de ekonomiska, organisatoriska och juridiska banden mellan dotterbolaget och dess moderbolag. Dessa omständigheter kan variera från ett fall till ett annat, varför ingen uttömmande uppräkning av dem kan göras. Noteras ska också att kommissionen, för att kunna hålla ett moderbolag ansvarigt för ett dotterbolags beteende, inte får nöja sig med att konstatera att moderbolaget kan utöva ett avgörande inflytande över dotterbolagets beteende, utan den måste också kontrollera huruvida ett sådant inflytande faktiskt har utövats.

Med tanke på att tribunalen i enlighet med artikel 263 FEUF endast ska kontrollera det angripna beslutets lagenlighet på grundval av skälen i det beslutet, ska frågan huruvida ett moderbolag faktiskt har utövat kontroll över sitt dotterbolag bedömas uteslutande mot bakgrund av den bevisning som kommissionen har anfört i det beslut där den höll moderbolaget ansvarigt för överträdelsen. Den enda relevanta frågan är därför huruvida kommissionen genom den bevisningen har styrkt överträdelsen.

(se punkterna 81, 82, 84 och 85)

5.      Se domen.

(se punkterna 89–119 och 125–142)

6.      Ansvaret för ett dotterbolags överträdelser kan inte tillskrivas ett moderbolag som är en renodlad finansiell investerare, det vill säga en investerare som äger andelar i ett bolag i syfte att göra en ekonomisk vinst men helt avstår från att ta del i förvaltningen och kontrollen av detta bolag. Att ett moderbolag är en ”renodlad finansiell investerare” utgör emellertid inte något rättsligt kriterium, utan det rör sig om ett exempel på en omständighet där det står ett moderbolag fritt att motbevisa presumtionen om faktiskt utövande av ett avgörande inflytande.

(se punkt 151)

7.      Se domen.

(se punkterna 175–182)

8.      Se domen.

(se punkterna 187–191)

9.      Se domen.

(se punkterna 199–206)

10.    Se domen.

(se punkterna 212–215 och 228–234)

11.    Se domen.

(se punkterna 238–253)

12.    Se domen.

(se punkterna263–271)