Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 25. října 2018 – Enercon v. EUIPO

(Věc C433/17 P)(1)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) – Řízení o prohlášení neplatnosti – Článek 53 – Ochranná známka Evropské unie spočívající v odstínech zelené – Prohlášení částečné neplatnosti – Vrácení zrušovacímu oddělení“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Zápisné řízení – Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky ochranné známky – Změna kvalifikace ochranné známky na obrazovou ochrannou známku

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 26 odst. 3, čl. 43 odst. 2 a čl. 162 odst. 1; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1 pravidlo 3)

(viz body 24–27, 38)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Odvolací řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů – Přezkum skutkového stavu ve světle důkazů nepředložených dříve v řízení před Úřadem – Vyloučení

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65)

(viz bod 35)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Společnosti Enercon GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


1– Úř. věst. C 412 ze dne 4.12.2017.