Language of document : ECLI:EU:C:2018:860





Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. oktober 2018 –
Enercon mod EUIPO

(Sag C-433/17 P) (1)

»Appel – EU-varemærker – forordning (EU) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra b) – ugyldighedssag – artikel 53 – EU-farvemærke bestående i forskellige nuancer af grøn – delvis ugyldighedserklæring – hjemvisning til annullationsafdelingen«

1.      EU-varemærker – registreringsprocedure – tilbagetagelse, begrænsning og ændring af varemærkeansøgningen – omkvalificering af et farvemærke til figurmærke

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 26, stk. 3, art. 43, stk. 2, og art 162, stk. 1; Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 3]

(jf. præmis 24-27 og 38)

2.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – fornyet undersøgelse af faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der ikke tidligere har været forelagt kontorets instanser – udelukket

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)

(jf. præmis 35)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Enercon GmbH betaler sagomkostningerne.

2)

Enercon GmbH betaler sagomkostningerne.


1– EUT C 412 af 4.12.2017.