Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 25.10.2018 – Enercon vastaan EUIPO

(asia C433/17 P) (1)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus N:o 207/2009 – 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Mitättömyysmenettely – 53 artikla – EU-väritavaramerkki, joka koostuu vihreän sävyistä – Osittainen mitättömäksi julistaminen – Asian palauttaminen mitättömyysosastolle)

1.      EU-tavaramerkki – Rekisteröintimenettely – Tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen – Väritavaramerkin uudelleen luokittelu kuviomerkiksi

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 3 kohta, 43 artiklan 2 kohta ja 162 artiklan 1 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artikla ja 3 sääntö)

(ks. 24–27 ja 38 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta – Tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, joita ei ole esitetty aikaisemmin viraston elimissä, ei kuulu toimivaltaan

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)

(ks. 35 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Enercon GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EYVL C 18, 19.1.2001.