Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 października 2018 r. –
Enercon/EUIPO

(sprawa C433/17 P)(1)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Artykuł 53 – Kolorowy unijny znak towarowy przedstawiający odcienie koloru zielonego – Częściowe unieważnienie prawa od znaku – Przekazanie sprawy do Wydziału Unieważnień

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Procedura rejestracji – Wycofanie, ograniczenie oraz zmiana zgłoszenia znaku towarowego – Przekwalifikowanie kolorowego znaku towarowego w graficzny znak towarowy

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 26 ust. 3, art. 43 ust. 2, art. 162 ust. 1; rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1, zasada 3)

(zob. pkt 24–27, 38)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Ponowne badanie okoliczności faktycznych w świetle dowodów nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wykluczenie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)

(zob. pkt 35)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.

2)

Enercon GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


1 Dz.U. C 412 z 4.12.2017.