Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Определение на Съда (шести състав) от 18 октомври 2018 г. —
Star Television Productions/EUIPO

(Дело C602/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Език на производството — Явна недопустимост“

1.      Обжалване — Основания — Явна недопустимост или неоснователност на твърденията за наличието на основания — Отхвърляне с мотивирано определение във всеки един момент, без провеждане на устна фаза на производството

(член 181 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 4)

2.      Съдебно производство — Езиков режим — Избор на езика на производството — Задължение за съобразяване с този избор в случай на обжалване на съдебния акт

(член 37, параграф 2 и член 168, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 9 и 10)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Star Television Productions Ltd понася направените от него съдебни разноски.