Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2018 r. –
Star Television Productions/EUIPO

(sprawa C602/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Język postępowania – Oczywista niedopuszczalność

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zarzuty oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne – Oddalenie na każdym etapie postępowania, w drodze postanowienia z uzasadnieniem, bez otwierania ustnego etapu postępowania

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 181)

(zob. pkt 4)

2.      Postępowanie sądowe – System językowy – Wybór języka postępowania – Obowiązek zastosowania się do tego wyboru w przypadku odwołania

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 37 § 2, art. 168 § 4)

(zob. pkt 9, 10)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone.

2)

Star Television Productions Ltd pokrywa własne koszty.